Preguntes freqüents >> Agències de viatges i hotels


 

Si s'anul·la el viatge que he contractat a través de l'agència per falta de gent, com se'm compensa?

L'agència hauria d'indemnitzar-li amb un 5% del preu total si l'incompliment es dóna entre dos mesos i 15 dies abans de l'eixida; un 10% si és entre els 15 i els tres dies; i un 25% si ocorre 48 hores abans..

Amunt

Què pasa quan es produeix un incompliment durant el viatje?

L’organitzador del viatge ha d’intentar busca una solución adequada per a la posible continuación del viatge sense cap coste adicional per al consumidor, pel que no podrá incrementar el preu del viatge concertat i, al seu cas, haurà de tornar-li la diferència si les condicions noves osn inferiors a les que estaven previstes amb anterioritat.

Si el consumidor continua el viatg és perque ha acceptat aquestes noves condicions. Si no les accepta, l’agència de viatges o contratista ha de proporcionar un medi de transport per a la tornada del client sense cap coste addicional, sense perjudici de l’indemnització que li correspon.

Amunt

He contractat un viatge combinat, i quan quedaba una semana per a l’eixida han canviat l’hotel, que a més, es de menor categoria, què hi puc fer?

Vosté pot optar entre acceptar aquesta modificació o posar fi al contracte. Conve que l’agència li notifique tals canvis per escrit per evitar qualsevol problema

Si decideix anular el contracte, ha de fer-ho per escrit als tres diez següents a la comunicación rebuda de l’agència i sol·licitar la devolució de la quantitat que hi haja pagat.

Si pel contrari accepta les modificacions, ha de sol·licitar a l’agència que li abone la diferència entre el preu de l’hotel contractat i el del nou.


Si l’agència de viatges no li torna els diners de la cancel·lació o no li paga diferència de preus entre els hotels, sol·licite el full de reclamacions. Una volta reomplida, ha de dirigir-se a la Direcció General de Turisme, i entregar el full de color blanc junt amb els documents següents: contracte de viatge, notificació dels canvis produïts per l’agència (al seu cas, la notificació de la fi del contracte enviada per vosté a l’agpencia) i els comprovants dels diners entregats a conter.

Amunt

Tinc reservat i pagat un viatge combinat i ara l’agència de viatges em diu que, a causa de la pujada de preu del carburant, he d’abonar més diners per a poder realitzar-ho. Poden fer-ho?

Per regla general, els preus no poden ser modificats. No obstant, el contracte pot contemplar clàusules que permeten variacions al preu dels transports, incluít el cost del carburant, les tases e impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.

En qualsevol cas, ha de saber que no es podrá augmentar els preus als 20 dies anteriors a la data de viatge.

Amunt

A falta de dos dies de l’eixida del viatge que tenia ja contractat i pagat vaig caurse malalt amb una greu intoxicació. El vaig comunicar a l’agència i m’obliga a pagar una penalització per cancel-3lar el viatge. És legal açò?

La cancel·lació del viatge normalment porta penalitzacions, sempre que no siga per una causa de força major. L’agència li pot exigir gastos de gestió i d’annulació i penalitzacions de: un 5% del total del preu, si cancel·la entre 10 i 15 dies abans de l’eixida; un 15% entre els tres i 10 dies anteriors; i un 25%, si anula el viatge dins les últimes 48 hores. Tinga en conter que si no es presenta a l’eixida, haurà d’abonar el total del viatge. Ara be, el cas que vosté plantea és un suposat de força major, pel que no està obligat en cap dels casos a asumir eixes penalitzacions.

Amunt

Una agència de viatges anuciaba un viatge a Londres que incloia transport i allotjament en règim de pensió completa per 600 euros. Quan volia contractar-lo, em van dir que només estaba incluït el desdejuni i el sopar, això és legal?

No. Segons la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris l’oferit a la publicitat és vinculant i permet al consumidor exigir que s’acomplisquen l’oferit en ella i a les condicions expressades.

Guarde sempre tota la publicitat ja que d’aquesta forma podrà fer més efectiva la seua reclamació. Sapiga que el client pot exigir la prestació dels serveis anunciats a la publicitat inclús quan no van recollits al contracte.

Amunt

Quan he de contractar un segur de viatge?

Les agències de viatges estàn obligades a contractar un segur obligatori de viatgers ja que aquestes han de prestar sempre l’asistència necessària al consumidor que es trobe en dificultats; sapiga, per exemple, que l’assistència derivada d’accidents en mitjans de transpor espanyols amb eixida des del territorio nacional estarà coberta.

Demane una copia de les condicions i cobertures del segur obligatori. I valore la posibilitat de contractar un segur asdicional que amillore eixes condicions i cobrisca gastos com, per exemple, els derivats de la cancel·lació del viatge per part del consumidor. També hi ha contracter opcionals d’assistència que sobrixen els gastos de repatriació o trallat al lloc d’origen, en cas d’accident, enfermetat o mort, o asegurar les indemnitzacions per pèrdua o robatori d’equipatge.

Amunt

Vaig contratar a una agència un viatge organitzat a Indonesia que l’agència anunciava a un futllet. Quan vaig arribat a l’aeroport, em van exigir un visat que no tenia, pel que vaig tindre que regresar amb gran disgut. Al futllet del viatge que em va entregar l’agència no s’anomenava res sobre la necessitat d’aquest tràmit.

Les agències han de posar a disposició dels consumidors un programa o futllet informatiu que continga per escrit la corresponent oferta sobre el viatge combinat i que hauria d’incloure una clara i precisa información sobre una sèrie d’extrems, entre els que ha de figurar la información d’índole general sobre les condicions aplicables als nacionals dels Estats membre de la Unión Europea en materia de pasaports i visats, i les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estància.

Pot denunciar l’incompliment d’aquesta obligació per part de l’agència davant la Direcció General de Turisme i reclamar el reemborsament del total de l’abonat.

Amunt

Vaig contractar un viatge a una agència que incloïa en addició a l’avió i l’hotel, una sèrie d’excursions i visites addicionals i els traslladaments des de l’aeroport a l’hotel. Be, l’últim dia, quan tornavem a casa, vam esperar a l’hotel a que vinguera a replegar-nos el cotxe que havia de portar-nos dins l’aeroport, però no arriba a temps, i perguerem l’avió. Al tornar a Espanya, vam reclamar a l’agència perls danys ocasionats pel retras i ens van dir que això era problemad de l’empresa de transports que havia d’haver-nos arreplegat, i no de l’agència. Hem de reclamar aquesta empresa que en addició, no té domicili a Espanya?

La llei responsabilitza als organitzadors de viatges combinats i al seu cas als detallistes (els que venen al públic viatges organitzats) de tots els incompliments de les obligacions derivades del contracte, amb independència de que eixes obligacions hajen d’executar-les ells mateix o altres prestadors de serveis, de manera que vosté puga reclamar els danys patits a l’agència amb la que va contractar el viatge, que haja indmitzar-li.

Amunt

He contractat un viatge a través d’una agència, però m’ha surgit un problema i no vaig a poder realitzar-lo. Pot un familiar meu anar al meu lloc?

Sí, sempre i quena l’altra persona reunisca tots els requisits exigits per l’agència per a realitzar el viatge contractat (per exemple, que tinga el visat en el cas de que el país de destinació ho sol·licite). A més, haurà de comunicar a l’agència eixe canvi per escrit i amb una antel·lació mínima de 15 dies abans de la data d’inici del viatge, excepte que s’haja acordat al contracte un terme menor per a un cas d’aquest tipus.

Amunt

Tinc dret a rebre un contracte que incloga tots els aspectos del viatge combinat?

Si, i eixe contracte ha d’incloure les dades següents:

Amunt

 

Qué costes tenemos que asumir si anulamos el viaje contratado?

Si queremos anular el viaje, tendremos que pagar los gastos de gestión; los de anulación, debidamente justificados, en su caso, y una penalización, cuyo importe varía, según los días que falten para iniciar el viaje:

  • En las reservas de viajes combinados, la agencia de viajes tiene la obligación de informarnos sobre la posibilidad de suscribir un seguro que cubra los gastos de cancelación, si no podemos hacer el viaje por causas imprevistas.
  •  

Amunt

Quins drets tenim si l’agència anula el viatge contractat?

Quan els motius de l’annulació no són imputables al consumidor, aquest tindrà dret al reemborsament de les quanties o be a la realització d’altre viatge de qualitat equivalent o superior.

L’agència haurà d’indemnitzar al consumidor/a amb una quantia que en cap cas podrà ser inferior al 5% del preu total del viatge. Aquesta indemnització per part de l’agència no hi existirà en dos casos:

  1. Quan l’annul·lació siga perque no es reuneix el nombre mínim de participants, sempre que aquesta posibilitat hi haja estat prèviament anunciada i l’annulació es comunique per escrit com a mínim amb 10 dies abans a la data prevista d’inici del viatge.
  2. Quan la cancel·lació del viatge siga per causes aliènes a la voluntat de l’agència (vagues, guerres, catàstrofes…)

Amunt

Quin és l’import màxim que l’Agència en spot demanar de depòsit sobre el total de l’import del viatge?

L’import màxim és del 40%, excepte en el suposat de que el proveedor demane el pagament anticipat a l’agència de viatges. En tot cas han d’entregar un rebuto n consten les quanties rebudes i els conceptes. Al momento de pagar el preu total, ens tenen que restar la quantitat adelantada.

Amunt

He tingut un problema a un hotel de Fuengirola, perque l’habitació no estaba neta, què hi puc fer?

Sol·licitar els fulls de reclamacions de l’hotel i exposar ahí la situació. Després de ser signada per les dos parts, haurà de presentar la copia original a l’organisme competent, en aquest cas Consum de la Junta d’Andalucía.

Amunt

Una persona alquila telefònicament una casa rural per a un cap de semana. Com a conseqüència d’una enfermetat no pot anar-hi i així ho comunica a l’empresa propietària de tal casa, també per telèfon. Li han cobrat l’equivalent a un dia dels dos contractats. Pot fer alguna cosa el consumidor per a reclamar o és legal que li cobren un dia, encara que hi haja sigut per motiu de causa major?

Al haver sigut contracte telefònic, no hi existeix constància de les condicions pactades.

Encara que al nostre ordenament jurídic els contractes verbals son vàlids, aquestos han de ser demosrat davant els Tribunals Ordinaris de Justícia.

A més, des del momento en que el consumidor facilita el nombre de la seua tarjeta de crèdit com a garantia del pagament del servei per uns diez determinats, està donant autorització per al cobrament del servei.

La Direcció General de Concsum no pot entrar a valorar si les causes per les que no pot accedir al servei contractat són suficients o no. Aquest és un paper que correspon exclusivament als jutjes.

Existeis un servei d’orientació jurídica gratuït al carrer Capitán Haya, 66, de Madrid (Juzgados de Plaza de Castilla), que atén de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres. En ell, el consumidor es pot informar de les posiblitats que tenen d’emprendre algun tipus d’acció civil en defensa del seus interesos.

 


Amunt

Vaig encomanar una habitació d’hotel a través d’un futllet promocional, on s’anunciava que regalaven una sèrie de serveis. Una volta instal·lat a l’hotel, em van dir que eixos serveis que constaven a la publicitat com a gratuïts havien de pagar-se. Puc reclamar o no hi ha res a fer?

La llei considera il·legal e infracció greu en matèria de consum, tota la publicitat, descripició e información dels serveis que no responguen a criteris de precisió i veracitat; que puguen induïr a engany o confussió; o que impedisquen reconèixer la verdadera natura del servei que es pretén contractar. Així be, vosté pot demanar el full, junt amb els documents acreditatius que mostren la gratuïtat del servei ofertat, davant l’oficina de consum de la comunitat autónoma on estiga eixe establiment.
 

Amunt

Tenen obligació els establiments de turismo rural de contar amb instal·lacions adaptades a persones amb discapacitat?

Els establiments que conten amb més de 20 habitacions han de contar com a mínim, amb una habitació adaptada per a persones amb discapacitat.

Amunt

Pot un hotel encomanar més llocs de le que disposa, si els seus clients han confirmat les seues?

En cap dels casos és admisible la pràctica del overbooking hoteler quan hi existeixen reserves confirmades pels clients. Aquesta pràctica contitueix una ifracció greu de la legislació sobre turisme.


Amunt

Al abonar el conter de l’hotel, tenien la intenció de cobrar-me l’ús del parking, que estaba al aire lliure, poden fer-ho?

Al preu de l’allotjament, per llei, sempre s’entén inclós els aparcaments a l’aire lliure, pel que l’hotel no pot facturar a part aquest servei.

Amunt

Quan s’ha d’’abonar l’habitació d’un hotel?

Excepte que l’establiment establisca altres coses, el preu de la unitat de l’allotjament es conta per diez o jornades que acaben a les 12 hores del mitjdia. Per tant, aquesta es l’hora on haurèm d’abonar l’habitació. En cas de no fer-ho, l’hotel pot aplicar la tarifa corresponent a una jornada addicional.


Amunt

Té l’hotel obligació de donar-me una factura si la demane?

Els establiments hotelers tenen sempre obligació de expedir una factura, encara que no es sol·licite. A la factura es reflectarà de manera clara:

Amunt


Agencias de viajes y hoteles (250.1)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías