Preguntes freqüents >> Comunitat de propietaris

 

On pot reclamar davant un veí?

 

La D.G. de Consum no té competència entre particulars, podrà reclamar contra el veí davant els Tribunals de justícia o Jutjats de Guàrdia. Se li facilita la direcció d'Assessorament Jurídic Gratuït que està en Capità Haja, 66.

Legislació nacional: Llei 38/199, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, que va entrar en vigor el 6 de maig del 2000, en els seus articles 2 i 3.

Legislació autonòmica: L'article 29 de la Llei 8/1993, de 22 de juny de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, estableix que per als propietaris o usuaris d'habitatges poden dur a terme les obres d'adaptació necessàries perquè els seus interiors o elements i els serveis comuns dels edificis d'habitatge puguen ser utilitzats per persones amb mobilitat reduïda que habiliten o desitgen habilitar en ells.

Anar a dalt

 

Pot la gestora encarregada de portar una comunitat de propietaris obligar els inquilins a domiciliar totes les despeses de la comunitat per banc, al no voler anar ells a cobrar-los en mà?

 

No existeix cap normativa que obligue a domiciliar en entitats bancàries els rebuts que emeta una Comunitat de Propietaris, segons la Llei 8/1999, de 6 d'abril, de Reforma de Llei 79/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal.
Podria sol·licitar una Junta Extraordinària, per a tractar de solucionar aquest tema, i en aquest cas hauran de demanar-li la quarta part dels propietaris, o un número d'aquests que representen almenys un 25 per 100 de les quotes de participació, segons l'article dotzé de la Llei 8/1999. Les decisions que es prenen en Junta per majoria són vàlides, no requerint que siguen per unanimitat.

Anar a dalt

 

Es pot exigir en una Comunitat de Propietaris a la persona contractada a traure el fem que servei el contenidor groc també? Quines mesures es poden prendre sobre aquest tema? 

 

Els conflictes entre una Comunitat de Propietaris i un particular excedeixen de les competències de Consum. Aquest problema ha de ser resolt davant els Tribunals Ordinaris de Justícia.
Existeix un servei d'orientació jurídica gratuït al carrer Capità Haja, 66 de Madrid (Jutjats de plaça de Castella) que funciona de 9 a 13 hores de dilluns a divendres.

Anar a dalt

 

En un habitatge que pertany a una Comunitat de Propietaris hi ha una ximenera. Qui ha d'ocupar-se de la neteja d'aquesta ximenera; la Comunitat de Propietaris o el propietari?

 

Aquest problema ha de resoldre's en la seua Comunitat de Propietaris de manera interna i en cas de no resoldre's acudir als Tribunals de Justícia situats en Plaza de Castella.

 

Pot l'amo d'un local, el qual pertany a una Comunitat de Propietaris, col·locar en l'espai destinat al garatge un cuartito per a un compressor sense autorització de la resta de propietaris?

 

Aquesta resposta no és objecte d'anàlisi per Consum. No obstant això és en la Llei de Propietat Horitzontal de 1999, on es regula tot aquest tipus de conflictes entre Comunitats de veïns.

Anar a dalt

 

Som una Comunitat de Propietaris i hem de canviar els ascensors. Els veïns de la planta baixa es neguen a pagar aquest canvi, estan obligats a pagar?

 

Sí. Segons la Llei 49/60, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal i la Llei 8/1999, de 6 d'abril, que reforma la Llei 49/60, en el seu article 9, apartat 5, diu textualment que: “Cada propietari aquesta obligat a contribuir, conformement a la quota de participació fixada en el títol o a l'especialment establit, a les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització”.

Anar a dalt

 

En un edifici nou, amb propietaris de places de garatge diferents als propietaris dels habitatges, és necessari fer una instal·lació elèctrica i de gas (comptadors) per a gestionar les despeses ocasionades per les places de garatge. A qui correspon pagues les despeses de les instal·lacions; als propietaris o a la constructora?

 

Si la instal·lació dels comptadors s'ocasiona per acord de la Comunitat de Propietaris, aquesta ha de córrer amb les despeses que s'ocasionen.

Si el problema és que aquestes instal·lacions manquen de les preceptives instal·lacions d'aigua i llum ha de correspondre la despesa al constructor.

Anar a dalt

 

Una Comunitat de Propietaris ha de canviar els ascensors. Els veïns de la planta baixa es neguen a pagar aquest canvi, estan obligats a pagar?

 

Sí. Segons la Llei 49/60, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal i la Llei 8/1999, de 6 d'abril, que reforma la Llei 49/60, en el seu article 9, apartat 5, diu textualment que: “Cada propietari aquesta obligat a contribuir, conformement a la quota de participació fixada en el títol o a l'especialment establit, a les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització”.

Anar a dalt

 

Quan compre un pis, tinc obligació de pagar les despeses de comunitat pendents que haja deixat de pagar el que me l'embene?

 

En el moment d'atorgar l'escriptura, el que embene el pis té obligació d'aportar una certificació del Secretari i del President de la Junta de propietaris en la qual conste si el pis està al dia en el pagament de les quotes o quina és la quantitat que es deu. Sense aquesta certificació, el Notari no autoritzarà l'escriptura, llevat que el comprador allibere el venedor d'aquesta obligació. No cal dir que aquest alliberament només és aconsellable en els casos en què es confie en la paraula del venedor.

Anar a dalt

 

Què ocorre si, malgrat no estar el pis al corrent del pagament de les quotes, el compre?

 

Del pagament de les quotes que es deuen és responsable no sols el que era propietari quan les quotes van véncer, sinó també el comprador d'un pis que no està al corrent del seu pagament, però, en aquest cas, la responsabilitat només aconsegueix a l'anualitat corrent en el moment de la compra i a l'anterior. Més enllà, el comprador no és responsable. Naturalment la Llei no impedeix que, en el moment d'atorgar l'escriptura, venedor i comprador pacten descomptar del preu de compra les quantitats que es deguen a la Comunitat de Propietaris per quotes endarrerides i no pagades.

Anar a dalt

 

Què pot fer la Junta de Propietaris quan algun dels comuners no paga les seues quotes?

 

La nova Llei estableix algunes mesures per a facilitar el cobrament dels morosos: estableix l'aplicació d'un procediment judicial extraordinàriament breu, la sentència condemnatòria que en el mateix recaiga només pot recórrer-se si prèviament s'ha pagat o depositat el que, segons la sentència, es deu, el crèdit respecte de l'anualitat corrent en el moment de la reclamació i l'anterior està especialment privilegiat, de manera que la Comunitat té dret a cobrar amb anterioritat a altres creditors no privilegiats, el pis o local en qüestió està expressament afecte al pagament d'aqueixes anualitats, etc. A més, el que no està al corrent en el pagament de les quotes no té dret a votar en les Juntes de propietaris.

Anar a dalt

 

Si soc elegit President de la Comunitat, puc negar-me a exercir el càrrec?

 

Els que són elegits per a ser Presidents de la seua Comunitat tenen l'obligació d'exercir el càrrec. Poden evitar ser-ho si hi ha una causa justa per a això, però han d'acudir al Jutge i al·legar tal causa, que només serà estimada si és efectivament justa. En termes pràctics, això significa que només en casos molt excepcionals podrà el propietari evitar exercir el càrrec per al qual ha sigut triat.

 

Què pot fer la Junta de Propietaris si algun dels veïns empra el seu habitatge per a exercir en ella alguna activitat prohibida?

 

En tals casos (per ex., quan un habitatge és destinat a local de negoci o a oficina estant prohibit aquest destí en els estatuts de la Comunitat), el President de la Comunitat haurà de requerir el cessament de l'activitat al propietari o inquilí i, si no cessa, podrà acudir al Jutge qui, en el cas d'estimar la demanda, pot arribar a acordar la privació de l'ús de l'habitatge al qual està realitzant l'activitat prohibida, encara que siga el propietari, i en aquest cas només podrà ser-ho per un màxim de tres anys. La sanció, com es veu, és extraordinàriament greu i és d'esperar que el cessament de l'activitat prohibida es produïsca abans de donar lloc a una condemna tan seriosa.

Anar a dalt

 

Continua sent necessària la unanimitat per a adoptar els acords més importants en Junta de Propietaris?

 

La unanimitat continua sent necessària per a modificar les qüestions més importants de la Comunitat (les quotes dels pisos o locals o els estatuts de la comunitat), però la nova Llei flexibilitza les majories necessàries per a l'adopció d'acords referents els serveis d'ascensor, porteria, vigilància i altres serveis d'interés general, per als quals basta el vot favorable de les tres cinquenes parts de propietaris que representen les tres cinquenes parts de les quotes, encara que això implique la modificació dels estatuts de la Comunitat.

Anar a dalt

 

Com poden aconseguir-se les majories necessàries quan a la Junta assisteixen molt pocs propietaris?

 

La nova Llei estableix l'obligació que té tot propietari de notificar a la Comunitat un domicili de notificacions i, de no fer-lo, seran vàlides les que es facen al pis o local en qüestió. Els vots dels propietaris no assistents es consideraran com a favorables si, una vegada notificats de l'adopció de l'acord, no manifesten la seua discrepància en el termini de trenta dies naturals. És, per tant, molt important per als propietaris de segons habitatges, a la platja o en la serra, comunicar aquest domicili per a notificacions, que serà normalment el del seu lloc de residència, per a evitar que siguen vàlides les que se li facen al segon habitatge, normalment desocupada.

 

Poden els minusvàlids imposar que, amb càrrec a la Comunitat es facen desaparéixer les barreres arquitectòniques en les zones comunes de l'edifici?

 

Els minusvàlids no poden imposar per si sols aquesta classe de mesures, però els acords que tendisquen a la supressió d'aquestes barreres seran vàlids amb el sol vot favorable de la majoria dels propietaris que representen, al seu torn, la majoria de les quotes, encara que siguen contraris als estatuts de la Comunitat.

Anar a dalt

 

És necessari el vot favorable de la majoria per a instal·lar una antena parabòlica en la Comunitat?

 

Per a aquesta mena d'acords, basta el vot favorable d'un terç dels propietaris que representen un terç de les quotes. Però, llavors, no es podrà repercutir la quota parteix de la despesa en aquells propietaris que hagueren votat en contra. Encara així, si els que van votar en contra sol·liciten tindre accés al servei, hauran de pagar la part de despesa que els haguera correspost actualitzada amb l'interés legal.

Anar a dalt

 


Comunidades de vecinos (250.4)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías