Procediments judicials >> El procés monitori

 

Ancla

El procés monitori.

El Procés Monitori és un procediment judicial creat per la Llei d’Enjudiciament Civil, que es presenta com u instrument ràpid, senzill i eficaç que comporta elevats percentatges d’èxit a la gestió de cobrament.

Amunt

Ancla

Suposats on es pot acudir al Procés Monitori.

Es pot acudir a aquest procés per a reclamar deutes dineràries, vençudes i exigibles per qualsevol import, sense límit de garantia.

Per a que el deute es pugui reclamar mitjançant el judici monitori, ha de reunir una sèrie de requisits: ha de ser un deute dinerari, líquid, determinat, vençuda i exigible.

 • Deute dinerari, significa que el dret de crèdit exigit ha d’expressar-se en diners en sentit estricte, és a dir, en monedes de curs legal, nacional o estrangera, pel que queden excloses del procés monitori les obligacions de fer, així com les obligacions de donar coses determinades.
 • Deute vençut, és aquell terme de pagament de la qual ha transcorregut. No caben per tant, mitjançant un judici monitori reclamar deutes de futur, que no hagen vençut encara.
 • Deute exigible, he d’entendre’s aquella que no depèn de contraprestació, no està subjectada a condició alguna.
 • Deute determinat, el que significa que el deute ha de ser líquid, és a dir, que està concretada en una suma de diners o que la seua determinació depèn d’una simple o mera operació aritmètica.

Per altra part cal tindre en compte també que:

 • Per a la presentació de la petició inicial del procediment monitori no serà precís valdre’s de procurador i advocat.
 • Si la quantitat reclamada és superior a 2.000 euros, per a opondre’s al pagament del deute, és precís comptar amb la representació de procurador i estar assistit de advocat.
 • Quan el deutor no aboni el deute reclamat i s’acudissin al procés d’execució, és necessària la representació de procurador i l’assistència d’advocat si la quantitat reclamés és superior a 2.000 euros.

Amunt

Ancla

Documents per iniciar el procés

L’article 812 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) estableix que el deute ha d’acreditar-se a través de qualsevol dels següents documents:

 1. Mitjançant documents, qualsevol que sigui la seua forma i classe o suport físic en que es troben, que apareguin signats pel deutor o amb el seu segell, importa o marca o qualsevol senyal, física o electrònica.
 2. Mitjançant factures, albarans d’entrega, certificacions, telegrames, telefax o quals vulguin altres documents que, encara unilateralment creats per l’acreedor, siguin dels que habitualment documenten els crèdits i deutes en relacions de la classe que aparega existent entre acreedor i deutor.
 3. Quan, just al document on consta el deute, s’aporten documents comercials que acrediti una relació anterior duradora.
 4. Quan el deute s’acrediti mitjançant certificacions d’impagament de quantitats a deure en concepte de despeses comuns de comunitats de propietaris d’immobles urbans.

Amunt

Ancla

La petició inicial

Per a iniciar un Procés Monitori, quan es acompleixen els requisits abans citats, s’ha de presentar per escrit una petició inicial, i es podria utilitzar a l’efecte els impresos o formularis realitzats (DESCARREGAR) que es troben a la seua disposició als Jutjats o que poden descarregar a la pàgina Web del Consell General del Poder Judicial per a facilitar-li la labor.

A la petició inicial s’ha de fer constar:

 1. Les seues dades personals i d’identificació, així com el/els domicilis a efectes de notificació. És molt important que aporti també el nombre de telèfon i/o una direcció de correu electrònic, ja que eixes dades permeten que les comunicacions siguin més àgils.
 2. Les dades personals i demés circumstàncies de la/les persona/es o entitat/ts deutora/res, així com el/els domicili/s en que residissin o puguin ser trobades. Com a l’apartat anterior, serà molt útil que aporti també els telèfons i/o direccions de correu electrònic.
 3. De forma breu, els fets han originat el deute.
 4. La quantia abonada.

Junt amb la petició inicial haurà d’acompanyar algun dels documents del apartat en que es descriven els requisits del Procés Monitori.

Junt amb la petició inicial haurà d’acompanyar tantes copies de la mateixa i dels documents com persones o entitats contra les que s’hagin dirigit la reclamació.

Amunt

Ancla

Taxes

No han de pagar taxes judicials les persones físiques, qualsevol que sigui la quantia que es reclami.

Als demés suposats, la regla es que si la quantitat que reclama és superior a 2.000 euros o quan, encara sent inferior, els documents que fonamenten la seua sol·licitud tinguin el caràcter de títols executius extrajudicials conforma a lo establit a l’article 517 de la Llei d’Enjudiciament Civil, al presentar la petició inicial del Procés Monitori haurà d’acompanyar l’exemplar per a l’Administració de Justícia del model 696 (taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional a l’ordre civil) amb l’ingrés devedament validat i, en el seu cas, el justificant de pagament del mateix, el qual pot reomplir i, al seu cas, presentar i imprimir a través del portal de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a Internet (www.agenciatributaria.es) o be directament a la direcció electrònica https://www.agenciatributaria.gob.es

Amunt

Ancla

Lloc i orgue de presentació

La petició inicial de Procés Monitori haurà de presentar-la al Jutjat de Primera Instància del domicili o residència de la persona deutora o, si no es conegueren, el del lloc on pogués ser localitzar a efectes del requeriment. No obstant, en algun cas (per exemple, si el deute deriva de la normativa nacional o internacional sobre transport) la competència pot correspondre al Jutjat de lo Mercantil. Acompanyi tantes copies signades com a deutores.

Amunt

Ancla

Tramitació del procés monitori

Presentada la petició inicial, junt amb els documents establits per a aquest tipus de procediment, el Jutjat, si estima que concorren els requisits legals, acordarà requerir de pagament a la persona deutora per a que, en el terme de vint dies, pagui o, comparegui davant aquell i al·legui, en escrit d’oposició, les raons per les que, al seu entendre, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada.

No obstant, si de la documentació aportada amb la petició del Jutjat entén que la quantitat que reclama no és correcta, pot plantejar-li que, en un terme no superior a deu dies, accepte o rebutja que es requerissin al deutor per un import inferior al inicialment sol·licitat que li especificarà. En cas d’acceptar, podrà sol·licitar a l’Agència Tributaria la rectificació de l’autoliquidació presentada en concepte de taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional i, en el seu cas, que se li torni la part de quota tributària pagada en excés, de conformitat amb lo previst a la normativa reguladora de les devolucions d’ingressos indegut de naturalesa tributària. Si no envia cap resposta o la mateixa és de rebuig que el requeriment al deutor es faja per import inferior al reclamat a la seua petició, se li desistirà i arxivarà el procediment.

Així mateix, si el requeriment de pagament al deutor resulta infructuós en el/els domicili/lis, residència o lloc on pogués ser trobat que haja indicat a la seua petició o en altres on s’haja pogut intentar després de realitzar el Jutjat les corresponents averiguacions sobre el seu domicili o residència, o quan resulti que el mateix és localitzat en altre partir judicial, el Jutjat dictarà una resolució donat per acabat el procés, i permitent en eixe cas presentar una nova sol·licitud davant el Jutjat competent.

Amunt

Ancla

Possibilitats una volta fet el requeriment

Una volta practicat el requeriment, dins del terme de vint dies, pot ocórrer:

 • Que la persona deutora aboni el deute i l’acrediti davant el Jutjat. En tal cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions, entregant-li a la persona peticionària l’import del deute si s’hagués consignat al Conter del Jutjat.
 • Que la persona deutora no pagui ni comparegui donant raons per escrit per a no pagar. En aquest suposat el/la Lletrat de l’Administració de Justícia dictarà un decret que finalitza el procés monitori i del que es dona el trasllat a la persona acreedora per a que sol·liciti el despatx de la execució per al pagament del deute i dels seus interessos, fent falta només la sol·licitud. Si el deute és superior a 2.000 euros, la persona sol·licitant precisarà obligatòriament els serveis d’advocat i procurador/a per als tràmits de l’execució.
 • Que la persona deutora s’oposi per escrit al pagament. En aquest cas cal distingir, al mateix temps, dos possibilitats:
  • Si el deute reclamat no supera els 6.000 euros, es donarà per acabat el monitori i s’acordarà seguir pels tràmits del judici verbal, donant trasllat de l’oposició a l’actor, qui podrà impugnar-la per escrit en 10 dies. Als escrits d’oposició i d’impugnació podran sol·licitar la celebració de vista. Tant per al escrit d’oposició de la persona deutora com per a l’assistència a este judici serà obligatori contar amb advocat i procurador, sempre que la reclamació excedissin de 2.000 euros o versi sobre rentes o quantitats a causa de l’arrendament de finca urbana
  • Si la quantitat reclamada excedeix de 6.000 euros, el/la Lletrat de l’Administració de Justícia li donarà el terme d’un mes per a que presenti una demanda de Judici Ordinari en reclamació del deute. També en aquest suposat és obligatori estar assistit d’advocat/ada i procurador/ora.

Si no presenta la demanda en el terme d’un mes, es donarà fi a les actuacions i haurà d’afrontar les costes ocasionades a la persona deutora (honoraris d’advocat/ada i procurador/ora, etc).

Amunt

Ancla

Te interessa saber

 • De tot escrit i document que es presenti al Jutjat ha d’acompanyar tantes copies signades quantes siguin les altres parts.
 • Si a un procediment és demandant, demandat/ada o acredita un interès legítim, pot acudir al Jutjat per a informar-se sobre l’estat de les actuacions, que podrà examinar i conèixer.
 • Les vistes i compareixences que tinguin per objecte escoltar a les parts abans de dictar una resolució es celebraràn sempre davant el Jutge/esa o Magistrat/ada en audiència pública, excepte que s’arribi a un acord per a fer-ho a porta tancada, en tal cas es dictarà una resolució explicant els motius.
 • Quan canvií de domicili, haurà de comunicar-ho al Jutjat immediatament.
 • Si al/la demandant no li consta cap domicili de la persona demandada, a efectes de la seua personació, el Jutjat utilitzarà els mitjans oportuns de localització. No és possible continuar el procés monitori si no es localitza a la persona deutora, ja que la llei no admet per a aquest tipus de reclamacions que el requeriment es faci per edictes.
 • Per remissió al seu domicili o en alguns casos a la seu del Jutjat, es faran:
  • Notificacions, quan tinguin per objecte donar noticia d’una resolució adoptat.
  • Citacions, per a que comparegui i actuï en un lloc, un dia i un hora.
  • Emplaçaments, per a que es personi o actuï dins d’un terme.
  • Requeriments, per a ordenar, conforme a la llei, la realització d’una conducta, que pugui consistir en una acció o abstenció.
 • Llegeixi atentament les comunicacions del Jutjat ja que l’indicaran els tràmits i les actuacions que ha o pot realitzar.
 • A les notificacions s’indicarà si la resolució és firmi o si hi ha possibilitat de recurs contra ella, amb expressió del tipus que procedissin, l’orgue judicial davant el quan ha d’interposar-lo, el terme per a recórrer i la quantitat que ha d’ingressar com a depòsit per a poder presentar el recurs. Així mateix, s’indicarà la necessitat de constitució de depòsit per a recórrer, així com la forma d’
 • Els termes comencen a córrer a partir del dia següent al dia en que es va rebre la comunicació i al seu còmput conta el dia del venciment.
 • Al còmput de terme per dies s’exclouen els inhàbils, tenint com a tal dissabtes, diumenges, dies 24 i 31 de desembre, dies de esta nacional i festius a efectes laborals a la respectiva Comunitat Autònoma o localitat. També són inhàbils tots els dies del mes d’agost.
 • Els termes assenyalats per mesos o anys es computaran de data a data. Quan al mes de venciment no hagués dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entendrà que el terme expira l’últim del mes. Els temes que concloguin en diumenge o altre dia inhàbil s’entendran prorrogats fins el següent hàbil.
 • El subjecte passiu de la taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional és la persona o entitat que realitzi el fet imposable de la mateixa, és a dir, la que formuli la petició inicial de procés monitori. No obstant, el pagament d ela taxa podrà realitzar-se per la seua representació processal o pel seu advocat/ada al seu nom i amb el seu conter, si be en aquest cas el/la procurador/a o el/la advocat/ada no tindran responsabilitat per raó de tal pagament.

Amunt

 


OMIC. Procedimientos judiciales. El proceso monitorio (243)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías