Preguntes freqüents >> Factures i tiques

 

Tenen obligació les botigues d'articles de cuir de donar tiquet o factura de compra amb NIF, preu, IVA, etc.?

Qualsevol establiment obert al públic que venga productes o preste serveis al consumidor té l'obligació de donar un document acreditatiu del ben venut o del servei prestat. Si no ho fa, el consumidor ha d'exigir-lo, perquè és la prova de la relació comercial amb l'empresa.

Quines dades han d'aparéixer en la factura quan me l'entregue el supervisor de la gasolinera després de repostar?

En el document acreditatiu del subministrament de combustible han de figurar, com a mínim, els següents camps:

 • Nom o denominació social, domicili i número o codi d'identificació fiscal de l'empresa prestadora del servei.
 • Número d'ordre de la factura o del justificant acreditatiu.
 • Tipus de combustible subministrat.
 • Quantitat de litres subministrats.
 • Preu per litres, IVA inclòs.
 • Import total del subministrament efectuat.
 • Lloc i data de l'emissió.
 • Signatura o segell del prestador del servei.
 • Matrícula del vehicle, sempre que el requerisca l'usuari.

Vaig contractar una mudança i, en acabar, vaig demanar factura, però es van negar a donar-me-la. Tenen obligació d'entregar-me-la?

Sí. Els prestadors d'aquests serveis estan obligats a entregar factura o justificant acreditatiu del servei prestat.

Vaig contractar un servei de grua i una vegada finalitzat vaig demanar factura, però es van negar a donar-me-la. Tenen l'obligació d'entregar-me-la?

Els prestadors d'aquests serveis estan obligats a expedir i entregar factura o justificant acreditatiu del servei prestat:

 • Nom o raó social, domicili i número o codi d'identificació fiscal del prestador del servei.
 • Número d'ordre de la factura o justificant acreditatiu.
 • Nom i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matrícula del vehicle objecte del transport.
 • Import total a pagar, amb descripció de les operacions realitzades assenyalant l'import i recàrrecs aplicats.
 • Signatura i/o segell del prestador del servei.
 • Data i signatura del consumidor.

He sol·licitat el servei d'una grua amb càrrec a una assegurança. M'han d'entregar factura d'aquest servei? M'han dit que no, però volguera confirmar-ho.

Només li hauran d'entregar factura del servei quan aquest no siga amb càrrec a una assegurança. El que sí que li han d'entregar en aquest cas és una Ordre de Servei, que ha de contindre les següents dades:

 • Nom i cognoms o raó social, el domicili i el NIF del titular de l'activitat.
 • Número de registre industrial, matrícula de la grua, número de l'autorització de transports i període de validesa.
 • Nom de la companyia asseguradora i domicili, i número de la pòlissa de l'assegurança.
 • Nom i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matrícula del vehicle objecte del transport.
 • Data i hora del començament de la prestació del servei i la prevista per a la finalització.
 • Descripció del servei, recàrrec a aplicar, si escau, el nombre de quilòmetres a efectuar en el trajecte, punt de partida i destí.
 • Signatura i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.
 • Data, signatura i DNI o passaport del consumidor.

Té l'hotel l'obligació de donar-me una factura si li la demane?

Els establiments hotelers tenen sempre obligació d'expedir una factura, encara que no se sol·licite. En la factura es reflectirà de manera clara:

 • El desglossament per dies i conceptes dels serveis prestats.
 • Nom, categoria i NIF o CIF del titular de l'establiment.
 • Nom complet del client i el seu DNI o document oficial que l'identifique.
 • Nombre de persones allotjades.
 • Dates d'entrada i eixida.
 • Data de la factura.

Tinc dret a demanar factura pel menjar en un restaurant?

Els restaurants tenen obligació de donar una factura, on han de constar els diferents conceptes, amb els seus preus, per separat i en escriptura intel·ligible per al client.

 

Amunt


Facturas y tickets (250.6)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías