Preguntes freqüents >> Gasolineres

És cert que les estacions de servei o gasolineres poden exigir als usuaris el pagament previ del combustible?

Sí. És possible que les gasolineres exigisquen el pagament previ del combustible. No obstant això, aquesta mesura únicament pot prendre's com a màxim entre les 22 hores i les 7 del matí, i per a això és obligatori que advertisca de tals mesures expressant clarament l'horari d'aplicació mitjançant l'exhibició d'un cartell de manera permanent, visible i llegible en un lloc pròxim a cada aparell assortidor.

Com han de formular-se les reclamacions en les estacions de servei?

En el cas que es desitge formular una reclamació relacionada amb el servei que es presta en la gasolinera, en primer lloc l'usuari ha de sol·licitar al responsable que es trobe al capdavant de la instal·lació, un full de reclamacions, que ha de contindre les dades d'identificació de l'empresa.

L'usuari haurà de fer constar el seu nom, domicili i número del document nacional d'identitat o passaport.

Una vegada exposats els motius de la reclamació per part de l'usuari, amb expressió de la data en la qual la queixa o reclamació es formula, el responsable, si ho desitja, pot fer les consideracions que crega oportunes.

L'usuari haurà de remetre l'original del full de reclamacions a les autoritats competents en matèria de consum de la Comunitat Autònoma i conservar una còpia, quedant en poder de l'estació de servei la còpia per a l'empresa.

A l'original de la reclamació el consumidor i usuari unirà quantes proves o documents servisquen per a la millor valoració dels fets, especialment la factura o justificants acreditatius de la prestació del servei.

Quines dades han d'aparéixer en la factura quan me l'entregue el supervisor de la gasolinera després de repostar?

En el document acreditatiu del subministrament de combustible han de figurar, com a mínim, els següents camps:

 • Nom o denominació social, domicili i número o codi d'identificació fiscal de l'empresa prestadora del servei.
 •  Número d'ordre de la factura o del justificant acreditatiu.
 •  Tipus de combustible subministrat.
 •  Quantitat de litres subministrats.
 •  Preu per litres, IVA inclòs.
 •  Import total del subministrament efectuat.
 •  Lloc i data de l'emissió.
 •  Signatura o segell del prestador del servei.
 •  Matrícula del vehicle, sempre que el requerisca l'usuari.

Hi ha algunes gasolineres que a la nit m'exigeixen repostar unes determinades quantitats de combustible, sense que puga omplir el meu depòsit amb la quantitat exacta que vull. Això és legal?

Sí. En el cas que s'exigira, com a mesura de seguretat, el subministrament de combustible per un import exacte per a evitar el maneig de diners en metàl·lic per a canvis, serà entre les 22 hores i les 7 del matí, i s'advertirà de tals mesures, expressant l'horari d'aplicació mitjançant l'exhibició d'un cartell.

La gasolinera del costat de la meua casa és d'autoservei, però no té guants per a utilitzar l'assortidor.

La legislació és inflexible en aquest punt. Les instal·lacions en règim d'autoservei hauran de tindre a la disposició dels consumidors i usuaris, pròxims als aparells assortidors, guants o dispositius subministradors de paper especialment adaptats a aquesta mena d'instal·lacions, o productes de naturalesa anàloga, d'un sol ús, per a evitar el contacte directe. Per tant, vosté està en el seu ple dret de reclamar-los al responsable de l'establiment.

Després d'utilitzar l'aire per a unflar els pneumàtics resulta que he hagut de pagar, encara que pensava que era gratis.

Hi ha algunes estacions de servei que poden cobrar per utilitzar els dispositius que mesuren la pressió dels pneumàtics. Si és el cas, haurà d'exhibir-se sobre aquest aparell de manera permanent, de forma perfectament visible i llegible, en castellà, un cartell indicant el preu, el tipus de moneda que admet i si dona canvi, les instruccions necessàries per al seu ús i el temps de duració del servei, en el seu cas.

Vull presentar una reclamació contra una estació de servei però el responsable no em facilita el full de reclamacions. Què puc fer?

Davant la negativa per part de l'estació de servei de facilitar-li el full de reclamacions, que és obligatori que siga posada a la disposició de tots els consumidors i usuaris que ho sol·liciten, vosté podrà donar avís a la Policia Municipal corresponent que es personarà en el lloc i donarà constància de tal circumstància estenent acta del fet ocorregut. Amb l'informe que emeta la Policia Municipal i el tiquet del servei o factura de l'estació de servei, vosté podrà presentar la queixa o reclamació davant qualsevol organisme públic competent en matèria de consum, això és, davant l'oficina municipal d'informació al consumidor que corresponga, la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid o bé una associació de consumidors.

Quin és el termini que tinc per a presentar una reclamació?

L'usuari haurà de remetre, abans que transcórrega un mes des que va ocórrer el fet, l'original del full de reclamacions (en el qual posa ‘exemplar per a l'Administració’), a les autoritats competents en matèria de consum de la Comunitat de Madrid que apareixen reflectides en l'encapçalament de l'imprés, conservant l'exemplar per al reclamant i entregant l'exemplar per a l'establiment al responsable que es trobe al capdavant de la instal·lació. A la reclamació haurà d'unir quantes proves o documents servisquen per a la millor valoració dels fets, especialment la factura, justificant o tiquet del servei.

Partia de viatge i per a això vaig decidir parar en una gasolinera amb intenció de mesurar la pressió dels pneumàtics del meu cotxe. No vaig poder fer-ho perquè em van dir que mancaven d'aparells de subministrament d'aire pel que vaig haver d'acudir a una altra gasolinera. Tenen obligació les gasolineres de subministrar aquest servei?

Per descomptat que sí. És obligatori per part de les gasolineres disposar d'aquest servei. És més, mancar d'aparells de subministrament d'aire o aigua així com no mantindre'ls en perfecte estat de conservació i ús conforme al règim de funcionament establit, suposa incórrer en infracció administrativa per part de la gasolinera.

Vaig parar a repostar en una gasolinera i abans de continuar el meu viatge em vaig adonar que no es corresponia l'import que em van cobrar amb la quantitat de combustible que em van subministrar. Crec que he sigut víctima d'un engany. Puc fer alguna cosa sobre aquest tema?

Per descomptat. És possible que la gasolinera tinga alterats els mecanismes dels aparells mesuradors. Sàpia que les gasolineres tenen prohibit realitzar qualsevol manipulació tendent a alterar els mecanismes de funcionament de les seues instal·lacions o aparells mesuradors amb la finalitat d'aconseguir una alteració en el mesurament o qualitat dels subministraments.
En qualsevol cas, vosté podrà sol·licitar a la gasolinera, a fi de verificar el correcte mesurament dels assortidors, la realització d'un mesurament del combustible en un recipient de mesura de 10 litres de capacitat, que han de tindre totes les gasolineres a la disposició del públic.


Gasolineras (250.8)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías