Preguntes freqüents >> Lloguers

Si un particular té un pis llogat, a qui li correspon la realització de les obres de millora?

A l'arrendador. Ell és qui ha d'encarregar-se de realitzar totes les reparacions necessàries perquè l'habitatge tinga les condicions mínimes d'habitabilitat. Només estaria exempt quan la deterioració fóra provocada per l'inquilí o quan l'immoble resulte destruït per un incendi, inundació, etc.

Les xicotetes reparacions que exigisca el desgast per l'ús ordinari de l'habitatge són per compte de l'inquilí.

Quina fiança que em pot cobrar un propietari pel lloguer d'un pis?

La llei estableix que quan se signa el contracte de lloguer, l'arrendatari ha d'aportar de forma obligatòria una fiança en metàl·lic, equivalent a una mensualitat de renda. A més, si les parts ho acorden en el contracte, l'arrendador podrà sol·licitar-li un altre tipus de garanties addicionals com, per exemple, la presentació de nòmines o avals personals o bancaris.

L'arrendador ha de retornar la fiança quan acabe el contracte. Si 30 dies després del lliurament de les claus, l'arrendatari no ha rebut la devolució de la fiança l'arrendador haurà d'entregar aqueixos diners amb un recàrrec equivalent a l'interés legal dels diners.

Pot l'arrendador elevar la renda del lloguer per la realització d'obres de millora?

Sí. Cinc anys després d'iniciar-se el contracte, l'arrendador pot realitzar obres de millora i això li dóna dret a elevar la renda anual. Però l'augment no pot ser de més del 20% de la renda anual vigent en el moment de la terminació de les obres.

Pot l'arrendatari d'un habitatge en lloguer realitzar obres en l'habitatge directament i sense consultar amb el propietari?

No, no podrà realitzar obres que modifiquen la configuració de l'habitatge sense el consentiment per escrit de l'arrendador.

Com ha de ser el pagament de la renda d'un arrendament?

Excepte un altre tipus d'acord, el pagament de la renda és mensual i ha de pagar-se durant els primers set dies del mes.

Ha de donar l'arrendador un rebut justificatiu del pagament mensual del lloguer?

Sí, l'arrendador té obligació d'entregar a l'arrendatari un rebut o justificant del pagament de la renda, llevat que resulte degudament acreditat per altres mitjans, com el resguard de l'ingrés bancari.

Amb quin temps d'antelació ha d'avisar l'arrendatari que no desitja renovar el contracte?

Com a mínim, ha de dir-ho amb 30 dies abans de la data de terminació del contracte.

Quina durada ha de tindre un contracte d'arrendament?

El temps del contracte de lloguer s'acorda entre l'arrendador i l'inquilí. Si no es pacta cap termini, la durada serà d'un any i es prorrogarà obligatòriament per períodes iguals fins a arribar a una durada de cinc anys.

Quines persones poden subrogar-se en el contracte de lloguer de l'habitatge quan mor l'arrendatari?

Si mor l'arrendatari, poden subrogar-se en el contracte, sense que es modifique la seua durada:

  •     El cònjuge que convisca amb ell en el moment de la defunció.
  •     La persona que haja conviscut amb l'arrendatari de forma permanent en una relació com la del cònjuge, durant els dos anys anteriors a la defunció. Si hi ha descendència comuna, n'hi ha prou amb la convivència.
  •     Els descendents i els ascendents que hagen conviscut amb l'arrendatari durant els dos anys anteriors a la seua mort.
  •     Altres parents fins al tercer grau col·lateral (oncles i nebots carnals) amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, que hagueren conviscut amb l'arrendatari durant els dos anys anteriors a la seua mort.

Si el propietari del pis on viu de lloguer decideix vendre'l, m'ho té què comunicar? Què ocorre si el propietari embene l'habitatge sense notificar-me la venda?

Han de comunicar-li la intenció de vendre l'habitatge i vosté, com a inquilí, té un dret d'adquisició preferent. El propietari ha d'oferir-li la compra del pis informant-lo del preu i les condicions. Vosté disposa d'un termini de 30 dies per a contestar.

Si el propietari no li ha fet aqueixa oferta o ven el pis a una altra persona a un preu inferior al notificat, vosté pot impugnar la venda i adquirir-lo en les condicions en les quals s'ha venut; és l'anomenat dret de retracte, i pot exercitar-ho en el termini de 30 dies des de la notificació de la venda.

Si llogue un pis al meu nom, puc realquilarlo?

L'habitatge arrendat solament es pot subarrendar de forma parcial i previ consentiment de l'arrendador. A més, el preu del subarrendament mai pot ser superior al de l'arrendament inicial.


Alquileres (250.2)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías