Preguntes freqüents >> Multipropietat

Hi ha un contracte signat amb una empresa per a la compravenda d'aprofitament per torns d'un habitatge. Els compradors no volen seguir amb el contracte i desitgen rescindir-lo, però l'empresa venedora no l'admet. És legal que l'empresa obligue a continuar amb el contracte al consumidor?

Sobre la base de la Llei 42/1998, de 15 de desembre, sobre drets d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic i normes tributàries, es disposa de deu dies o tres mesos (si es donen una sèrie de condicions), comptats des de la signatura del contracte, per a desistir del mateix al seu lliure arbitri, comunicant-lo fefaentment a l'entitat venedora (Art. 5é del contracte de compravenda que vosté presenta).

El contracte és privat entre el consumidor i l'empresa venedora amb una sèrie de drets i obligacions per als signants.

Un contracte no pot rescindir-se unilateralment llevat que en el condicionat general figure tal possibilitat i les conseqüències d'això o medie acord escrit entre les parts que arrebossat o modifique el contracte.


Un particular desitja trencar el contracte de multipropietat d'un recinte vacacional amb l'empresa a la qual li ho va adquirir per no estar d'acord en els serveis prestats. L'empresa li ha derivat la responsabilitat de buscar comprador a una altra diferent. És això possible?

El més recomanable en aquests casos és posar-se en contacte amb l'empresa d'una forma fefaent, és a dir, o per telegrama o per burofax, amb justificant de recepció i certificació de text en qualsevol dels casos, sol·licitant la relació mercantil que existeix entre les dues empreses implicades, donant un termini breu per a la contestació també de forma fefaent, i avisant que de no contestar o fer-ho de forma insatisfactòria, es podrien emprendre accions legals tendents a solucionar el problema.

Una vegada signat el contracte d'aprofitament per torn, es pot renunciar a aquest?

Sí, la Llei 42/98, de 15 de desembre, concedeix al consumidor el dret de desistiment i la facultat de resolució. En qualsevol dels dos casos se li notificarà a l'empresari a través d'un mitjà que garantisca la constància i la data d'enviament, (requeriment notarial, burofax o telegrama amb certificació de text i justificant de recepció).

Fa 3 dies un consumidor va signar amb una empresa un contracte d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic. Ara ho ha pensat millor i no vol seguir avant. Quant temps té per al dissentiment del contracte?

Segons l'Art. 10.1 de la Llei 42/1998, de 15 de desembre, sobre drets d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic i normes tributàries, té 10 dies des de la signatura del contracte.

Els contractes d'aprofitament per torn, es regeixen només per la Llei 42/98 de 15 de desembre?

No, a aquests contractes els és aplicable tot l'Ordenament Jurídic Espanyol i, especialment, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei de Condicions Generals de la Contractació, en tot el referent a clàusules abusives, i el Codi Civil quant al relatiu als contractes.

Quina legislació regula el tema de la multipropietat a Espanya?

La Llei 42/1998, de 15 de desembre, sobre drets d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic i normes que “tots els contractes que es referisquen a drets relatius a la utilització d'un o més immobles situats a Espanya durant un període determinat o determinable de l'any queden subjectes a les disposicions d'aquesta Llei, qualsevol que siga el lloc i la data de la seua celebració”.

Un consumidor acudeix a unes oficines per a la possible compra d'un habitatge en règim de multipropietat. Després d'una venda llarga i bastant agressiva per part del venedor el consumidor signa el contracte. Després aquest s'adona que el que li van dir verbalment no es correspon amb el que hi ha signat. Es pot reclamar aquest incompliment?

En aquests casos cal anar amb compte amb no signar el contracte si ve indicat que està el comprador d'acord en què no poden acceptar cap promesa verbal que no estiga per escrit o degudament documentada, i que no han sigut pressionats durant la presentació del contracte. En aquests casos, i amb aquesta clàusula signada, no es podrà reclamar qualsevol condició que verbalment fóra oferida.


Multipropiedad (250.10)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías