Preguntes freqüents >> Pressupostos

He portat a reparar una televisor que no està en garantia. He de pagar per la realització del pressupost?

Només està obligat a pagar el pressupost si no l'accepta. El que li cobrarien en aquest cas aniria en funció del tipus de *aparado avariat: la quarta part del preu fixat per a l'hora de mà d'obra, en cas de xicotets aparells d'ús domèstic; la meitat, en cas d'electrodomèstics de línia blanca (rentavaixella, llavadora); i una hora per a la línia marró i l'electrònica (televisor, vídeo).

Quant temps té l'empresa per a donar-me el pressupost de reparació d'un producte que no està en garantia?

Segons el Reial decret 58/1988, no han de passar més de cinc dies hàbils.

Per a elaborar un pressupost per a una mudança, quins criteris té en consideració l'empresa de mudances?

Es valoren, entre altres, les dades següents:

 •     Els metres quadrats de l'habitatge.
 •     La quantitat i la grandària dels objectes que cal traslladar.
 •     El tipus d'objectes.
 •     El nombre d'operaris necessaris.
 •     La facilitat del desmuntatge dels mobles.
 •     L'embalatge dels objectes: si ho fa el consumidor serà més barat.
 •     L'existència d'ascensor.
 •     La facilitat d'accés a l'immoble.

L'empresa amb la qual contractaré la mudança insisteix a donar-me el pressupost per telèfon. He d'acceptar-ho?

No. En realitat, per a realitzar un pressupost, s'han de tindre en compte una sèrie de premisses com visitar el domicili, veure els accessos que té per al desallotjament dels objectes voluminosos, valorar quina és la manera de transport més adequat per a aqueixos estris, etc. A més, ha de quedar escrit, per a poder reclamar si posteriorment l'empresa modifica el preu en el transcurs de la mudança.

Com renuncie a tindre un pressupost previ i autoritze la reparació en la llar?

Es farà constar de forma expressa en un document d'ordre de treball, amb la frase: Renuncie al pressupost previ i autoritze la reparació, escrita de puny i lletra del client, que també ha de signar.

He contractat a uns ebenistes i em van fer un pressupost, el qual vaig acceptar, i ara em comuniquen que el pressupost és major He d'acceptar-lo?

Segons l'Art. 3.5 del Decret 35/1995, de 20 d'abril, pel qual es regula l'Activitat de Prestacions de Serveis a domicili, les variacions del pressupost, qualsevol que siga la seua naturalesa, hauran de constar per escrit i ser aprovats pel client/consumidor.

Vaig sol·licitar un pressupost per a una reforma en el meu domicili i em diuen que, com no l'he acceptat, he de pagar la seua elaboració. És correcte?

Sí, si quan ho va demanar el van informar que si no ho acceptava hauria de pagar. En facturar-li l'elaboració del pressupost poden cobrar-li pel desplaçament del professional.

Quant temps pot tardar un servei d'assistència tècnica a facilitar-me un pressupost? S'ha de pagar el pressupost?

El pressupost sol·licitat haurà d'estar a la seua disposició en un termini no superior a 5 dies hàbils.

Només haurà de pagar l'import de l'elaboració del pressupost quan, una vegada sol·licitat, no s'accepta. L'import que s'haurà d'abonar serà el corresponent a:

 •     15 minuts del valor de l'hora de treball per a xicotets aparells d'ús domèstic.
 •     30 minuts del valor de l'hora de treball per als aparells de línia blanca (electrodomèstics com a frigorífics, rentavaixelles, forns…).
 •     60 minuts del valor de l'hora de treball per als aparells de línia marró (televisors, reproductors de dvd, etc.) i electrònica.

Un servei d'assistència tècnica ha de donar-me un pressupost dels arranjaments que ha de fer en la meua cadena de música?

Sí, en aplicació de l'Art. 3.1 del Reial decret 58/1988 sobre Protecció dels Drets dels Consumidors en el Servei de Reparació d'Aparells d'Ús Domèstic.

Quant temps de validesa tenen els pressupostos elaborats pels serveis d'assistència tècnica?

Tenen una validesa mínima de 30 dies.

En anar a recollir el meu ordinador, el servei tècnic m'ha donat una factura superior al pressupostat, perquè, segons diuen, en reparar-ho es van trobar noves fallades. És això legal?

Haurien d'haver-li avisat. Les avaries o defectes ocults que, eventualment, puguen sorgir durant la confecció del pressupost o durant la reparació de l'aparell han de ser posats en coneixement de l'usuari. Si vosté haguera renunciat al pressupost previ per escrit, el *SAT haurà d'informar-lo, de la manera que considere més oportuna, de l'existència de l'avaria o defecte ocult, sempre que la quantitat addicional que supose aquesta nova reparació no supere el 10% del valor de l'aparell (en el cas que el seu valor siga inferior a 60,10 euros); el 8% del valor de l'aparell (en el cas que el seu valor estiga comprés entre 60,10 i 300,51 euros); o el 6% del valor de l'aparell (en el cas que el seu valor supere els 300,51 euros).

Quan es contracta el servei d'una grua, m'han d'entregar algun pressupost d'aquest servei?

Sí. El prestador del servei de grua haurà d'entregar-li un pressupost, que ha de signar, i en el qual han de constar les següents dades:

 •     Número de registre industrial, i el número de l'autorització de transports i període de validesa.
 •     Matrícula del vehicle que prestarà el servei.
 •     Nom i domicili del consumidor.
 •     Marca, model i matrícula del vehicle objecte de transport.
 •     Data i hora del començament de la prestació del servei i la prevista per a la seua finalització.
 •     Descripció del servei, recàrrecs a aplicar, si escau, el nombre de quilòmetres a efectuar en el trajecte, punt de partida i destinació.
 •     Import total del servei desglossat.
 •     Signatura i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.
 •     Data, signatura i DNI o passaport del consumidor.

Aquest pressupost ha de fer-se per duplicat, entregant-se una còpia al consumidor i l'altra al prestador del servei.

Un servei de grua, pot cobrar el pressupost sol·licitat?

Pot fer-ho quan l'usuari no accepte el pressupost, en concepte de despeses d'elaboració d'aquest. En tot cas, l'import no podrà ser superior al corresponent al nombre de quilòmetres recorreguts des d'on es troba la grua fins al nostre vehicle.

Un taller m'ha cobrat un preu per l'elaboració d'un pressupost que, al meu entendre, és abusiu. Hi ha una cosa estipulada sobre aquest tema?

Vosté pot comprovar, d'una banda, el preu de l'hora de treball anunciat en el taller i, per un altre, el nombre d'hores establit per les diferents marques als tallers oficials, com a necessàries per a diagnosticar l'avaria i reposar el vehicle en les mateixes condicions que tenia quan es va entregar. El cost del pressupost no podrà ser superior al resultat de multiplicar totes dues coses.

Em van fer un pressupost de 200 euros per a reparar una avaria del meu cotxe. Vaig estar d'acord i ho vaig acceptar. Quan vaig anar a recollir-ho em van dir que la factura s'havia incrementat en 100 euros a causa d'una avaria que no havien detectat anteriorment. Els he de pagar?

La factura sempre ha de coincidir amb el pressupost. Si, en el moment d'efectuar la reparació, el taller detecta que hi ha defectes ocults que no s'havien vist, té l'obligació de comunicar-li'l i només si vosté presta conformitat per escrit, el taller podrà efectuar la reparació de l'avaria no inclosa en el pressupost.

Si el taller no li ho ha comunicat pot sol·licitar les fulles de reclamacions i posar la seua queixa per escrit.


Presupuestos (250.12)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías