Preguntes freqüents >> Reparació i manteniment de la llar

Quina documentació ha de sol·licitar un consumidor a un lampista, per exemple, que realitzarà una reparació en el seu domicili?

El consumidor ha de sol·licitar:

 •     Una fulla informativa en la qual apareguen els preus per temps de treball, despeses de desplaçament i servei oferits.
 •     Pressupost previ degudament emplenat en el qual conste el següent:
 •     Nom i cognoms o denominació social, domicili, identificació fiscal i número de telèfon del prestador del servei.
 •     Número del Registre Empresarial.
 •     Nom, domicili del client, descripció del servei sol·licitat i adreça del lloc on s'han de realitzar les reparacions.
 •     Preu de la mà d'obra.
 •     Data aproximada d'inici i finalització del servei.
 •     Preu total del servei.
 •     Període de validesa de l'oferta realitzada en el pressupost.
 •     Data i signatura, o segell del lampista, en el qual s'expresse.
 •     Pressupost rebut abans de la realització dels treballs.

Com renuncie a tindre un pressupost previ i autoritze la reparació?

Es farà constar de forma expressa en un document d'ordre de treball, amb la frase: Renuncie al pressupost previ i autoritze la reparació, escrita de puny i lletra del client, que també ha de signar.

Una comunitat de propietaris ha contractat amb una empresa de reformes la reparació de l'immoble. Les obres s'estan retardant en relació amb el que verbalment es va oferir. En el contracte no s'ha especificat la data de finalització dels treballs. Pot exigir ara el consumidor al contractista que assenyale una data de fi de les obres?

Només es pot exigir data de finalització si consta en el contracte. Si la Comunitat vol tindre una data concreta de terminació de l'obra haurà de confeccionar, d'acord amb l'empresa, un document nou en el qual figure, i ser signat per totes dues parts.

Vaig contractar amb un autònom la reforma de l'habitatge i aquest va subcontractar al seu torn diverses de les activitats de reforma. Mentre les persones subcontractades feien la reforma ocasionen una avaria. Ara, l'autònom no es fa responsable del desperfecte per aquest motiu. Qui ha de fer-se càrrec de l'esmena?

El responsable de la reforma és l'autònom o empresa amb la qual el consumidor haja contractat. Est pot subcontractar empreses o obrers, però aqueixos contractes no l'afecten l'hora de demanar responsabilitats.

Si la persona contractada per a realitzar la reforma accedeix a reparar el desperfecte, hauria de deixar-lo en les mateixes condicions que en origen.

He contractat a un obrer perquè realitze uns arranjaments en el meu domicili, puc sol·licitar-li alguna informació sobre els preus del treball?

Sí, si vosté ho sol·licita li han d'entregar una fulla informativa on s'especifiquen els preus aplicables per temps de treball i despeses de desplaçament. Igualment, s'inclouran els preus d'aquells serveis oferits, així com els recàrrecs a aplicar per treballs efectuats amb caràcter d'urgència o fora de la jornada habitual.

He contractat a un lampista i volguera saber quin temps de garantia té el servei prestat.

El temps de garantia del servei prestat és el que li facilite l'empresa i el temps de garantia de les peces o materials utilitzats serà de dos anys si són noves, i d'un any si són usades.

He contractat a uns ebenistes i em van fer un pressupost, el qual vaig acceptar, i ara em comuniquen que el pressupost és major He d'acceptar-lo?

Segons l'Art. 3.5 del Decret 35/1995, de 20 d'abril, pel qual es regula l'Activitat de Prestacions de Serveis a domicili, les variacions del pressupost, qualsevol que siga la seua naturalesa, hauran de constar per escrit i ser aprovats pel client/consumidor.

En una reforma de la llar, pot un electricista utilitzar materials usats?

Poden utilitzar-se amb la conformitat del consumidor, és a dir, si el client signa al costat de la frase "Autoritze l'ús de materials usats".

Vaig contractar a uns pintors i em van donar un pressupost en el qual apareixia la data de finalització del treball. Aqueixa data va ser fa un mes Puc reclamar per aquesta demora?

Sí, pot reclamar, llevat que el prestador del servei (pintor) justifique la demora demostrant documentalment que el retard el va motivar un tercer.

Vaig sol·licitar un pressupost per a una reforma en el meu domicili i em diuen que, com no l'he acceptat, he de pagar la seua elaboració. És correcte?

Sí, si quan ho va demanar el van informar que si no ho acceptava hauria de pagar. En facturar-li l'elaboració del pressupost poden cobrar-li pel desplaçament del professional.


Reparaciones y mantenimiento del hogar (250.15)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías