Preguntes freqüents >> Reparacions i servici d'assistència tècnica

Si jo porte el meu televisor en garantia a reparar i tarden un mes a arreglar-lo, perd un mes dels dos anys de garantia?

No. El temps que transcórrega des que vosté el deixe per a arreglar fins que li ho entreguen reparat, interromp el còmput dels dos anys que la llei reconeix. A partir del moment en què li retornen el televisor reparat començarà a comptar de nou el termini dels dos anys.
A més, en estar el televisor en garantia la reparació efectuada tindrà una garantia a part de sis mesos.

He entregat el meu aparell al servei de reparació de la marca, però no m'han donat una data concreta de lliurament. Haurien de fer-ho?

En el pressupost que li realitza l'empresa ha d'aparéixer la data prevista de lliurament de l'aparell ja reparat. Si la reparació es realitza en el domicili, ha de figurar la data en la qual es durà a terme.

He portat a reparar un televisor que no està en garantia. He de pagar per la realització del pressupost?

Només està obligat a pagar el pressupost si no l'accepta. El que li cobrarien en aquest cas aniria en funció de la mena d'aparado avariat: la quarta part del preu fixat per a l'hora de mà d'obra, en cas de xicotets aparells d'ús domèstic; la meitat, en cas d'electrodomèstics de línia blanca (rentavaixella, llavadora); i una hora per a la línia marró i l'electrònica (televisor, vídeo).

Quant temps té l'empresa per a donar-me el pressupost de reparació d'un producte que no està en garantia?

Segons el Reial decret 58/1988, no han de passar més de cinc dies hàbils.

M'han reparat el microones i funciona bé però crec que han posat peces usades i tem que puga tornar a desbaratar-se en breu. Com puc saber si les peces són noves?

L'usuari pot exigir el document que acredite l'origen, naturalesa i preu de les peces de recanvi. Aquestes peces han de ser noves, llevat que l'usuari consenta expressament que siguen usades, recuperades o no originals, sempre que estiguen en perfectes condicions d'ús i a menor preu que les de mercat. El client té dret a rebre les peces substituïdes.

Si em cobren les despeses de transport per reparar-me un producte que està en garantia, puc reclamar?

Sí. Segons s'estableix en la llei, tant la substitució com la reparació de l'electrodomèstic són gratuïtes per al consumidor, incloent les despeses que es generen, especialment els d'enviament. Així doncs, vosté es pot negar a pagar aqueixes despeses i exigir que els pague el venedor.

Han de donar-me un justificant quan el tècnic s'emporta el meu electrodomèstic a reparar?

Sí. El servei d'assistència tècnica ha d'entregar a l'usuari un resguard acreditatiu del depòsit de l'aparell. Si li han donat un pressupost, aquest document, que ha d'anar degudament signat pel tècnic i l'usuari, farà les vegades de resguard de depòsit. En el resguard ha d'aparéixer:

 • El número d'ordre correlatiu.
 • La marca, el model i el número de sèrie de l'aparell.
 • El nom, domicili i número d'identificació fiscal del servei d'assistència tècnica.
 • El nom i domicili de l'usuari.
 • Una especificació detallada dels danys manifestament visibles, presumptes avaries existents, defectes observats i, en el seu cas, serveis a realitzar.
 • La data de recepció de l'aparell.
 • El termini previst de lliurament, ja siga del pressupost sol·licitat, o de l'aparell ja reparat.
 • La signatura de l'usuari i la de la persona autoritzada del servei d'assistència.

Durant quant temps estan obligats els serveis d'assistència tècnica a proporcionar peces de recanvi?

Segons el Reial decret 58/1988, de 29 de gener, sobre Protecció dels Drets del Consumidor en el Servei de Reparació d'Aparells d'Ús Domèstic, "tots els serveis d'assistència tècnica estan obligats a donar servei de peces de recanvi durant almenys 7 anys per a les funcionals, excepte en el cas el preu de venda del qual no supere 60, 10 €, que serà de 5 anys, i 2 anys per a les estètiques, comptats tots ells a partir del cessament de la fabricació d'aqueix model".

Quant temps pot tardar un servei d'assistència tècnica a facilitar-me un pressupost? S'ha de pagar el pressupost?

El pressupost sol·licitat haurà d'estar a la seua disposició en un termini no superior a 5 dies hàbils.
Només haurà de pagar l'import de l'elaboració del pressupost quan, una vegada sol·licitat, no s'accepta. L'import que s'haurà d'abonar serà el corresponent a:

15 minuts del valor de l'hora de treball per a xicotets aparells d'ús domèstic.

30 minuts del valor de l'hora de treball per als aparells de línia blanca (electrodomèstics com a frigorífics, rentavaixelles, forns…).

60 minuts del valor de l'hora de treball per als aparells de línia marró (televisors, reproductors de dvd, etc.) i electrònica.

Un servei d'assistència tècnica ha estat en el meu domicili arreglant un frigorífic durant 20 minutos i em volen cobrar 30 minuts. És això possible? M'agradaria saber també quant he de pagar per despeses de desplaçament.

En les reparacions realitzades en el domicili es podrà facturar un mínim de 15 minuts (per a xicotets aparells d'ús domèstic), 30 (per a aparells de la línia blanca) o 60 minuts (per a línia marró o electrònica), encara que el temps de treball real haja sigut inferior a aquests períodes. Per tant, en aquest cas, estaria correctament cobrat.

Quant a les despeses de desplaçament, només podran ser cobrats una sola vegada encara que foren necessaris diversos desplaçaments. No es cobrarà el desplaçament quan l'usuari estiga absent del domicili.

He portat un televisor a un servei d'assistència tècnica i em diuen que no el reparen perquè no és de la marca que ells representen. Això és legal?

Sí, és legal en aplicació de l'Art. 2.4 del Reial decret 58/1988, de 29 de gener, sobre Protecció dels Drets del Consumidor en el Servei de Reparació d'Aparells d'Ús Domèstic, que diu que els serveis d'assistència tècnica oficials de marca no estan obligats a la reparació d'aparells de marques diferents a les que representen o que no hagen sigut legalment registrats.

He sol·licitat a un servei d'assistència tècnica unes peces de recanvi per a reparar un transistor i em diuen que, com no les tenen, hauré d'anar a buscar-les més endavant. Quin temps tenen per a portar-me les peces?

Si es tracta d'un aparell d'importació, la peça de recanvi ha de servir-se en un termini màxim d'un mes des de la data de la sol·licitud. Si és una peça d'un aparell nacional, el termini serà com a màxim de quinze dies.

Un servei d'assistència tècnica ha de donar-me un pressupost dels arranjaments que ha de fer en la meua cadena de música?

Sí, en aplicació de l'Art. 3.1 del Reial decret 58/1988 sobre Protecció dels Drets dels Consumidors en el Servei de Reparació d'Aparells d'Ús Domèstic.

Quant temps de validesa tenen els pressupostos elaborats pels serveis d'assistència tècnica?

Tenen una validesa mínima de 30 dies.

Puc exigir que em justifiquen que les peces de recanvi utilitzades per a arreglar el meu televisor són noves?

Sí. L'usuari té dret a exigir que se li acredite documentalment l'origen, naturalesa i preu de les peces de recanvi. Aquestes han de ser noves, llevat que l'usuari consenta que s'utilitzen peces usades, recuperades o no originals, sempre que estiguen en perfectes condicions d'ús i siguen més barates que les del mercat. El servei oferirà a l'usuari entregar-li les peces substituïdes.

Quin termini de garantia tenen els aparells reparats per un SAT?

Totes les reparacions estan garantides per un període mínim de tres mesos. Aquesta garantia afecta a totes les despeses que es puguen ocasionar, com ara els de transport o de desplaçament del personal.

En anar a recollir el meu ordinador, el servei tècnic m'ha donat una factura superior al pressupostat, perquè, segons diuen, en reparar-ho es van trobar noves fallades. És això legal?

Haurien d'haver-li avisat. Les avaries o defectes ocults que, eventualment, puguen sorgir durant la confecció del pressupost o durant la reparació de l'aparell han de ser posats en coneixement de l'usuari. Si vosté haguera renunciat al pressupost previ per escrit, el SAT haurà d'informar-lo, de la manera que considere més oportuna, de l'existència de l'avaria o defecte ocult, sempre que la quantitat addicional que supose aquesta nova reparació no supere el 10% del valor de l'aparell (en el cas que el seu valor siga inferior a 60,10 euros); el 8% del valor de l'aparell (en el cas que el seu valor estiga comprés entre 60,10 i 300,51 euros); o el 6% del valor de l'aparell (en el cas que el seu valor supere els 300,51 euros).

Vaig portar a reparar una batedora i no estic conforme amb la reparació. Com puc reclamar?

En aqueix cas, vosté podrà emplenar un full de reclamacions, que tots els serveis d'assistència tècnica estan obligats a tindre i que ha d'estar anunciat de manera visible al públic. Emplenada la fulla, haurà de ser segellada o signada pel taller. De les tres fulles que la componen, vosté ha d'enviar l'original a l'oficina d'informació al consumidor més pròxima al seu domicili, en un termini no superior a un mes des de la finalització de la garantia o des de la data de lliurament de l'aparell. Conserve per a vosté la tercera còpia.

Van vindre a reparar-me la caldera i el preu que em van cobrar per les peces substituïdes em va semblar elevat, per la qual cosa em vaig informar del preu i vaig veure que m'havien cobrat el doble per elles. Poden fer això?

No. El primer que es pot fer és informar-se a la botiga de recanvis de la marca i preguntar com és el preu màxim de venda al públic d'aqueixa peça. El tècnic que vaja a arreglar-li la caldera mai podrà cobrar-li un import superior a aqueix preu.

Vaig portar un electrodomèstic a reparar, el van arreglar i als pocs dies presenta el mateix problema que va originar la reparació. He de pagar la nova reparació?.

No, les reparacions que realitzen els serveis d'assistència tècnica d'electrodomèstics estan garantits per un termini mínim de 3 mesos.

Qui ha de pagar les despeses del transport fins al servei tècnic?

D'acord amb el que es disposa en l'art. 6 a) de la Llei, la reparació i la substitució seran gratuïtes per al consumidor.

Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels béns amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials i això, amb independència que en el moment de la compravenda el consumidor no contractara el trasllat al seu domicili.

Quan es faça necessari realitzar el trasllat del bé fins a unes instal·lacions determinades per a la seua reparació i implique despeses específiques, segons el que es disposa en la Llei, aquests han de ser assumits pel venedor.

He demanat que vinguen a reparar-me un frigorífic i em diuen que he de pagar les despeses de desplaçaments i la mà d'obra, és això així?

Si vosté es troba en el període de garantia legal de dos anys no poden cobrar-li cap despesa per a la reparació, no obstant això en el cas que estiga en el termini de garantia comercial, és a dir en el termini voluntàriament ampliat pel venedor després d'aquests dos anys, haurà de verificar les condicions que figuren en el seu document de garantia ja que només podran cobrar-li les despeses que figuren recollits en aqueixa garantia.

Amunt


Reparaciones y Servicio de Asistencia Técnica (250.16)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías