Preguntes freqüents >> Responsabilitat i danys

 

Usant un assecador de pèl vaig patir una xicoteta descàrrega elèctrica que m'ha produït una cremada a la mà. Puc sol·licitar una indemnització per danys?

Sí. La normativa estableix que els consumidors tenen dret a ser indemnitzats pels danys o perjudicis que els puga causar un producte industrial defectuós i que el responsable d'aqueixos danys serà el fabricant o importador de l'article.
Per a sol·licitar la indemnització, vosté ha de dirigir una reclamació als tribunals de justícia, que són els que decideixen si va haver-hi o no mal o perjudici i a quant ascendeix la indemnització per això.

Anar a dalt

Dejé el meu vehicle en un aparcament i em van robar el mòbil que havia deixat dins. Puc exigir alguna responsabilitat?

Segons la normativa, estan coberts pel titular de l'aparcament, elements com la carrosseria del cotxe, els espills retrovisors, les quatre rodes o la ràdio fixa. En canvi, el consumidor no podrà exigir responsabilitats sobre cap element de l'equipatge, per exemple, la ràdio extraïble, els telèfons mòbils, la roda de recanvi o la caixa d'eines.

Això sí, en cas que l'aparcament oferisca un servei de custòdia, deu responsablilizarse dels objectes que hi ha a l'interior dels vehicles, sempre que l'usuari informe d'això al titular de l'establiment.

Anar a dalt

L'altre dia vaig deixar el meu cotxe en un aparcament i hi havia un cartell en el qual s'indicava que no es feien responsables en cas de robatori del vehicle. És això legal?

No. El titular de l'aparcament ha de respondre dels danys i perjudicis que s'ocasionen en el nostre vehicle si incompleix totalment o parcialment les seues obligacions de vigilància i custòdia. Per tant, podem posar una denúncia davant l'Administració de consum, ja que no es pot col·locar aquest tipus de cartells.

Anar a dalt

L'altre dia vaig patir una caiguda en un cinema degut a la mala senyalització de llums. Quines responsabilitats puc demanar?

Tota la responsabilitat del que li ocórrega a un usuari dins d'un centre d'oci, com a sales de festes, cinemes, bars, discoteques, etc, recau sobre l'empresari. Aquest està obligat per llei a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que li permeta respondre davant aquestes i altres situacions que afecten els seus clients. La via per a reclamar seria acudir als Tribunals Ordinaris de Justícia.

Anar a dalt

Llevé una peça a una tintoreria. Quan vaig anar a recollir-la, em van dir que havia desaparegut. Puc exigir que la paguen?

Si s'ha anotat el valor de la peça en el resguard, l'empresa haurà d'abonar-li aqueixa quantitat, en cas de pèrdua o deterioració.
Si no s'ha exposat aqueix valor, podrà emplenar les fulles de reclamacions en la tintoreria, per a intentar que li indemnitzen. Recorde que l'establiment haurà de quedar-se amb la còpia rosa i vosté haurà d'enviar la blanca, juntament amb la fotocòpia del resguard, a l'organisme competent, ja siga la Direcció General de Consum, els serveis municipals de consum o una associació de consumidors.

Anar a dalt

Llevé un vestit a una tintoreria i quan el vaig recollir estava desbaratat. Encara que es van realitzar diverses neteges per a solucionar el problema, no es va obtindre un bon resultat. Què puc exigir per aquesta deterioració?

Si en el moment del lliurament del vestit en la tintoreria, vosté i l'empresa van fixar un valor en concepte d'indemnització per danys, deterioració o pèrdua, es podrà cobrar aqueixa quantitat. Si en el resguard no s'ha fixat cap valor, ha de reclamar en una oficina de consum.

Anar a dalt

Dejé una peça en una tintoreria i ara té unes taques que abans no tenia. Què puc fer?

El més important és no traure la peça de la tintoreria, ja que una vegada que estiga fora de l'establiment, l'empresa pot al·legar que la peça va eixir en perfecte estat. Si es detecten taques que abans no hi havia, la tintoreria ha de fer una nova neteja de la peça sense que això li coste diners al consumidor, cosa que significa que aquest només abonarà la primera neteja. Si, realitzada la segona neteja, segueixen les taques, el consumidor ha de sol·licitar als empleats de l'establiment les fulles de reclamacions, emplenar-les allí mateix i quedar-se amb les còpies blanca i verda. A continuació, ha de manar la còpia blanca, juntament amb la fotocòpia del comprovant de lliurament o de la factura a l'oficina de consum. Si les dues parts, tintoreria i consumidor, són del mateix municipi, pot acudir a l'OMIC del municipi o enviar-los la reclamació per correu. Si són de diferents municipis o no existeix OMIC en el seu municipi, pot manar-la a la Direcció General de Consum.

Anar a dalt

Anit va haver-hi una apagada en la zona en la qual residisc i com a conseqüència se m'ha desbaratat el menjar que tenia en el frigorífic i el congelador. Tinc dret a sol·licitar que em reembossen l'import d'aqueixos productes?

La companyia elèctrica està obligada a prestar els seus serveis amb una determinada qualitat reglada normativament. Quan aquesta no es compleix, l'empresa elèctrica ha d'indemnitzar en els tres primers mesos de l'any als consumidors que hagen resultat perjudicats per aquesta falta de qualitat en la prestació del servei.

Anar a dalt

La tensió que subministra la companyia elèctrica té oscil·lacions de tensió de manera freqüent i se m'han desbaratat l'ordinador i la planxa. Com puc reclamar-ho?

La subministradora està obligada a prestar el servei dins d'uns marges de tensió. Per norma, es permet una variació del +- 7% de la tensió contractada. En cas que se supere aquesta oscil·lació i es produïsquen perjudicis, evidentment la responsabilitat serà de l'elèctrica.

Anar a dalt

Què he de fer en cas de patir un mal personal o material mentre viatge en un autobús urbà?

En aqueix cas, el viatger ha de comunicar immediatament tal circumstància al conductor del vehicle. Si no ho fera, la reclamació posterior haurà d'acreditar fefaentment que la lesió o mal es va produir en l'autobús. En tot cas, els reclamants remetran a l'oficina d'Atenció al Client de l'EMT copia de l'assistència mèdica i del títol de transport utilitzat.

Anar a dalt

Em cobreix alguna assegurança pel fet de viatjar en l'autobús?

Les empreses de transport estan obligades a tindre contractat una assegurança de viatgers amb la finalitat d'indemnitzar degudament els danys personals o materials que es produïsquen als usuaris.

Anar a dalt

Al pujar al tren em vaig entropessar i vaig caure. A conseqüència de la caiguda em vaig fer un esquinç, em cobreix alguna cosa l'assegurança obligatòria de viatgers?

Sí. Segons la legislació vigent, l'assegurança obligatòria cobreix els accidents que es puguen produir just en el moment en el qual el viatger entra o ix del vehicle pels llocs indicats.

Anar a dalt

Llevé un vestit a la tintoreria i me l'han perdut. En quin termini m'ho han de retornar? A què tinc dret?

Es considera extraviada una peça quan, requerida pel client, no siga retornada per l'empresa prestadora dels serveis en un termini de 30 dies, a partir de la data prevista de lliurament.

Té dret a una indemnització la quantitat de la qual depenga de la valoració prèvia de la peça objecte del servei sol·licitat. Aquesta valoració haurà de constar expressament en el resguard. Si no s'haguera efectuat aquesta valoració, la indemnització haurà d'exigir-se pels mitjans legalment previstos.

Anar a dalt

En el contracte que vaig signar figurava una clàusula per la qual jo renunciava a poder exigir indemnitzacions o reparacions en el cas que el bé estiguera defectuós.

Els drets reconeguts en la Llei a favor dels consumidors són irrenunciables pel que tota clàusula de renúncia d'aquests drets ha de ser prestigiosa nul·la i, per tant, tindre's per no posada. D'aquesta manera vosté podrà exigir la reparació del bé o la seua substitució com si aquesta clàusula no figurara en el contracte i això amb independència que la clàusula aparega en lletra xicoteta o no.

No obstant això, sempre és aconsellable que els consumidors lligen totes les clàusules abans de signar i desconfie de qui inclou aquest tipus de clàusules en els contractes.

Anar a dalt

No he arribat a un acord amb el venedor, he d'acudir als tribunals?

Una vegada que no s'ha pogut arribar a una solució amistosa amb el venedor, una de les possibles vies que tenim és emprendre una acció judicial.

Per a això és convenient que sol·licite assessorament a les associacions de consumidors o a advocats que ens indicaran tots els aspectes del procés judicial que volem iniciar.

A l'hora de decidir-nos per la via judicial, hem de tindre en compte que haurem d'avançar les despeses d'advocat i procurador quan s'intervenció siga obligatòria. No serà preceptiva la seua intervenció en aquells assumptes de quantia interior a 900 €.

Anar a dalt


Responsabilidad y daños (250.17)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías