Preguntes freqüents >> Segurs

Qui em pot informar sobre la pujada de preus de les assegurances dels cotxes?

El pot informar o bé la Direcció General d'Assegurances (Passeig de la Castellana, 44. 28046 Madrid. Tel: 91 339 70 00) o bé l'Institut Nacional d'Estadística, que és l'organisme que informa de l'Índex de Preus de Consum (IPC) en el telèfon: 91 583 90 15.

Anar a dalt

Vull comprar-me un habitatge i el banc amb el qual signaré la hipoteca m'obliga a contractar una assegurança de vida. Poden exigir això?

No. No existeix cap norma que obligue a contractar una assegurança de vida en signar una hipoteca. La normativa del mercat immobiliari només exigeix una assegurança de danys que cobrisca el valor de l'immoble en cas d'incendi.

Anar a dalt

En què consisteix el sistema bonus-malus?

Consisteix en una rebaixa o increment de la quota de l'assegurança del cotxe depenent del nombre de sinistres que s'hagen tingut al llarg de l'any.

Anar a dalt

Què és el període de manca en una assegurança de salut?

És un termini de temps durant el qual el segur no cobreix la prestació de serveis, és a dir, un període durant el qual, encara que ja es tinga la pòlissa contractada i s'estiga al corrent de pagament de la prima, no es pot fer ús de determinats serveis que ofereix aqueix segur, per exemple l'assistència al part o altres prestacions relacionades (anestèsia epidural), etcètera.

Anar a dalt

Què es pot fer quan un consumidor té un problema amb una entitat asseguradora?

En primer lloc, cal dirigir-se a l'Oficina del Defensor del Client de la mateixa entitat. Aquesta oficina disposa de dos mesos per a contestar al consumidor.
Si no contesten o la resposta no és satisfactòria, s'ha de posar en contacte amb el Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat.

Anar a dalt

Què em cobreix el concepte continent i contingut d'una assegurança d'habitatge?

El continent cobreix els danys que es puguen produir en l'habitatge, garatge, traster, elements fixos (per exemple, armaris de paret), instal·lacions, etc. Per exemple, l'assegurança que cobreix el continent ens repararia els desperfectes en el cas que es banyaren les parets per una fugida d'aigua, que es trencara el cristall d'una finestra o que es cremara la paret de la cuina per un descuit mentre cuinem. D'altra banda, el contingut abasta els mobles i altres béns que es troben dins de l'habitatge (electrodomèstics, roba, etc.). La companyia ens indemnitzaria, per exemple, si haguera ocorregut un robatori a la nostra casa, compensant-nos en funció del valor dels objectes sostrets, o ens repararia el cristall d'una taula que se'ns ha trencat, etcètera. La cobertura de continent i de contingut es poden contractar per separat i no sempre cal contractar ambdues. La prima que es paga per una assegurança que cobreix el contingut serà major com més valor es done als béns que existeixen a l'interior de l'habitatge. La cobertura del continent es calcula en funció del valor de l'habitatge.

Anar a dalt

Contraté una assegurança de vida fa uns anys i ara, per una sèrie de problemes no puc continuar pagant-lo. Tinc dret al fet que em retornen part dels diners que he pagat?

Sí. Sempre que aquesta condició figure en la pòlissa, vosté té dret a percebre una compensació per les primes que ha pagat fins a aqueix moment. És el que es coneix com a dret de rescat.

Anar a dalt

Quina diferència hi ha entre l'assegurat, el prenedor i el beneficiari d'una assegurança?

El prenedor del segur és la persona que contracta el segur, és a dir, a nom de qui figura la pòlissa i qui paga la prima.
L'assegurat és la persona a qui protegeix el segur, per exemple en una assegurança d'automòbil, l'assegurat seria la persona que pateix l'accident, que pot ser o no la mateixa que signatura i paga la pòlissa.

Beneficiari és aquell que rebria la indemnització en el cas que ocorreguera el sinistre. En la majoria dels casos, beneficiari i assegurat són la mateixa persona, no obstant això, en les assegurances on es cobreix la mort de l'assegurat, el beneficiari de la indemnització és una altra persona, que queda triada pel prenedor en signar la pòlissa.

En moltes ocasions tomador, assegurat i beneficiari són la mateixa persona. En unes altres, solen coincidir prenedor i assegurat o assegurat i beneficiari. En el cas d'assegurances que cobrisquen la mort de l'assegurat, les tres figures podrien estar representades per tres persones diferents.

Anar a dalt

El meu cotxe va patir una avaria en plena carretera i vaig cridar a una grua a través de l'assegurança. M'han d'entregar algun document per a fer-li'l constar a l'assegurança?

Quan se sol·licita el servei d'una grua amb càrrec a una assegurança li han d'entregar una ordre de servei en la qual han de constar les següents dades:

 •  Nom i cognoms o raó social, el domicili i NIF del titular de l'activitat.
   
 • Número de registre industrial, matrícula de la grua, número de l'autorització de transports i període de validesa.
   
 •  Nom de la companyia asseguradora i domicili, i número de la pòlissa de l'assegurança.
   
 •  Nom i domicili del consumidor.
   
 •  Marca, model i matrícula del vehicle objecte del transport.
   
 •  Data i hora del començament de la prestació del servei, i la prevista per a la seua finalització.
   
 •  Descripció del servei, recàrrecs aplicats (si n'hi ha), el nombre de quilòmetres del trajecte, punt de partida i destí d'aquest.
   
 •  Signatura i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.
   
 •  Data, signatura i DNI o passaport del consumidor.

Anar a dalt

Em poden pujar les tarifes que tinc pactades amb la meua assegurança?

Sempre que es comunique la variació amb dos mesos d'antelació es podrà variar l'import de la pòlissa en els casos de pròrroga quan aquesta opció estiga expressament pactada en la pòlissa.

Anar a dalt

Em poden donar de baixa sense el meu consentiment?Puc donar-me de baixa?

No podran donar-nos de baixa excepte que incomplim les condicions del contracte d'assegurança o se de per finalitzat a la data del venciment. Si l'asseguradora vol donar de baixa a l'assegurat haurà de fer-lo en el moment de pròrroga amb una antelació de dos mesos.

Anar a dalt

Què puc fer si ningú em vol assegurar?

El consumidor pot acudir al Consorci de Compensació d'Assegurances, que intentarà trobar una asseguradora i si no és possible s'encarregarà ell mateix de fer l'assegurança.

Anar a dalt


Seguros (250.19)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías