Preguntes freqüents >> Transports: autobusos, ferrocarril, avió

Què he de fer en cas de patir un mal personal o material mentre viatge en un autobús urbà?

En aqueix cas, el viatger ha de comunicar immediatament tal circumstància al conductor del vehicle. Si no ho fera, la reclamació posterior haurà d'acreditar fefaentment que la lesió o mal es va produir en l'autobús. En tot cas, els reclamants remetran a l'oficina d'Atenció al Client de l'EMT copia de l'assistència mèdica i del títol de transport utilitzat.

Anar a dalt

Estan obligats els conductors a retornar canvi davant l'adquisició d'un bitllet senzill a bord de l'autobús urbà?

Si s'adquireix el bitllet a bord de l'autobús, el viatger haurà d'abonar l'import exacte del bitllet. El conductor, per motius de seguretat, pot facilitar canvi només fins a cinc vegades l'import del preu del bitllet senzill, si disposa de canvi. En el cas que ni el viatger ni el conductor disposen de canvi, el conductor ha de permetre-li realitzar el viatge, entregant-li el canvi que tinga disponible en aqueix moment, i facilitant, el canvi pendent a través de les oficines centrals de l'EMT, a partir de l'endemà en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Anar a dalt

Puc viatjar en l'autobús amb animals de companyia?

Només es permet el viatge als gossos guia que acompanyen a persones invidents, o als seus ensinistradors. En cas de no ser invident, vosté pot transportar només xicotets animals domèstics, sempre que es transporten en receptacles adequats i no produïsquen molèsties a la resta dels viatgers.

Anar a dalt

Em poden obligar a plegar el carret del meu bebé en pujar a l'autobús?

No, sempre que l'ocupació de l'autobús permeta situar la cadira en el lloc habilitat per a les cadires de rodes causant les mínimes molèsties a la resta de viatgers. Recorde que en cap cas es permetrà pujar amb cadires dobles o tipus tàndem. L'adult haurà de situar el carret en posició longitudinal, de manera que el xiquet quede situat en sentit contrari a la marxa de l'autobús i amb els frens activats.

Anar a dalt

Soy una persona impossibilitada físicament. Puc descendir de l'autobús per la porta davantera?

Les persones impossibilitades físicament podran descendir dels vehicles per la porta destinada a l'accés, avisant prèviament al conductor, llevat que els autobusos incorporen dispositius especials d'adaptació per a elles.

Anar a dalt

Deuen els autobusos de l'EMT detindre's en totes les parades que conformen el seu itinerari?

Les parades que les diferents línies de l'EMT tenen disposades al llarg dels seus itineraris són discrecionals, és a dir, l'usuari o viatger haurà d'avisar al conductor amb antelació suficient si pretén accedir a l'autobús (mitjançant un senyal inequívoc) com si vol descendir (utilitzant els dispositius habilitats a l'interior del vehicle), amb independència que la parada solament fora per a una única línia.

Anar a dalt

Puc pujar a l'autobús portant una maleta?

Els embalums de mà estan permesos sempre que no suposen molèsties o perill per a altres viatgers, segons el parer del conductor, i tots els altres embalums estan a priori prohibits, encara que el conductor, en determinades circumstàncies, puga permetre el seu transport. La definició del que és embalum de mà és la vulgar, i podrà servir d'orientació la definició que a aquest efecte s'aplica en el sector de l'aviació civil. Per això, i sobre la base de les peculiaritats i ocupació de cada viatge, el conductor podrà autoritzar l'accés a aquells usuaris que porten aquests objectes sempre que seguisquen les seues recomanacions.

Anar a dalt

En un autobús interurbà, com s'aconsegueixen justificants en cas de retard?

Els justificants de retard només es poden fer des de les oficines centrals, ja que és preceptiu comprovar unes certes dades per a certificar el retard. Aquestes comprovacions poden tardar fins a dos dies.

Anar a dalt

Té l'empresa de transport obligació d'informar del canvi de tarifes?

En tots els vehicles han de figurar exposades les tarifes de les línies en què es troben prestant servei, amb els preus i condicions d'ús, així com l'import del recàrrec extraordinari per al viatger que manque de títol de transport vàlid.

Anar a dalt

Si jo tinc un bo-bus i han canviat les tarifes, com he de canviar-ho?

Quan es produïsca algun canvi de tarifes, s'informarà els usuaris en tots els vehicles sobre la forma, terminis i condicions de bescanvi dels títols antics. El termini per al bescanvi pels nous ens serà mai inferior als tres mesos comptats des de la data en què es produeix el canvi de tarifa. Es permetrà la utilització dels títols antics durant almenys 15 dies a partir d'aquest canvi.

Anar a dalt

Em cobreix alguna assegurança pel fet de viatjar en l'autobús?

Les empreses de transport estan obligades a tindre contractat una assegurança de viatgers amb la finalitat d'indemnitzar degudament els danys personals o materials que es produïsquen als usuaris.

Anar a dalt

Si jo tinc algun problema en un autobús, puc posar una reclamació?

Els autobusos, les terminals establides i les taquilles han de tindre a la disposició de l'usuari les fulles de reclamacions on el viatger haurà d'exposar la reclamació que estime convenient sempre que exhibisca un títol de transport vàlid juntament amb el DNI, passaport o targeta de residència en vigor. En el termini de 10 dies l'empresa haurà de remetre el primer exemplar d'aquesta fulla al Consorci de Transport, que haurà de contestar en el termini d'un mes a aqueixa reclamació.

Anar a dalt

He patit la pèrdua de les meues maletes en un vol, a qui reclam? Què he de sol·licitar?

El primer que ha de fer és acudir imediatamente al taulell de la companyia aèria per a deixar constància per escrit de la queixa corresponent. Per a això ha d'emplenar l'imprés denominat Part d'Irregularitats (P.I.R). Aquest imprés és necessari per a la tramitació de la incidència per part de la companyia.

Amb independència de l'emplenament del P.I.R. abans d'abandonar l'aeroport, també pot presentar una reclamació, per al que disposa d'uns determinats terminis: La reclamació per incidències amb l'equipatge haurà de formalitzar-se per escrit dins dels set dies següents a comptar des de la data de la seua recepció en cas de deterioració i la reclamació per retard en el lliurament de l'equipatge haurà de fer-se dins dels vint-i-un dies a comptar des del moment en què l'equipatge es va posar a la disposició de l'usuari.

La companyia aèria està obligada a indemnitzar per incidències amb l'equipatge, tant per pèrdua com per deterioració.

Les reclamacions per problemes sorgits amb la companyia aèria han d'enviar-se a la Direcció General d'Aviació Civil, en Passeig de la Castellana, 67. Madrid. Tel.: 91 597 83 21. També ens les poden remetre a la Direcció General de Consum.

Anar a dalt

Havent contractat un vol regular intracomunitari sobre el qual tenia confirmada reserva, no he tingut accés al mateix per estar completes les places. Què puc fer i davant qui reclam?

A aquesta circumstància se'l denomina “Overbooking” i ha d'obtindre per part de la companyia diversos drets, segons el Reglament 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre Compensació i Assistència als Passatgers Aeris en cas de Denegació d'Embarcament i de Cancel·lació o gran Retard dels Vols.

En cas de denegació d'embarcament, podrà triar entre:

 • Reembossament en set dies del cost íntegre del bitllet al preu que es va pagar.
   
 •  Conducció fins al destí final en condicions de transport comparables, com més de pressa millor o en una data posterior que convinga al passatger, en funció dels seients disponibles.

Amb independència de l'elecció de les opcions anteriors, obtindrà, de la companyia aèria, la següent compensació monetària:

 •  250€ en vols fins a 1.500 Km.
   
 •  400€ per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 Km. i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 Km.
   
 •  600€ per a la resta de vols no compresos en els apartats anteriors.

Aquestes compensacions poden ser reduïdes en un 50 per cent per les companyies aèries quan s'ofereix la possibilitat de ser conduïts fins a la destinació final amb una diferència en l'hora d'arribada respecte a la prevista per al vol inicialment reservat:

 • Que no siga superior a 2 hores, per a tots els vols de 1.500 Km. o menys, o
   
 •  Que no siga superior a 3 hores, per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 Km. i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 Km.
   
 •  Que no siga superior a 4 hores, per a tots els vols no compresos anteriorment.

A més de les compensacions, se li oferirà de manera gratuïta el següent:

 • Menjar i refrescos suficients en funció del temps que siga necessari esperar.
   
 •  Dues trucades telefòniques, missatge per fax, o correus electrònics
   
 •  Allotjament en un hotel i transport (entre aeroport i allotjament), quan s'oferisca un transport alternatiu amb eixida prevista com a mínim l'endemà.

Si no es realitza res de l'exposat anteriorment, haurà de sol·licitar els fulls de reclamació en la companyia aèria, i una vegada emplenades enviar la còpia blanca amb fotocòpia dels bitllets a la Direcció General d'Aviació Civil, en el Passeig de la Castellana, 67, que és l'organisme que té competència en aquest tema.

Anar a dalt

He tingut un problema en un viatge combinat d'avió. Com i on puc reclamar?

Si el problema ocorre per deficiències en el servei de transport, pot realitzar una reclamació per escrit a la companyia aèria en el cas de vols regulars, o a l'agència de viatges en el cas d'un viatge combinat. Cada companyia aèria disposa de fulles de reclamacions en els seus punts d'informació i de venda de bitllets. A més, també pot utilitzar les fulles de reclamacions d'AENA, disponibles en els punts d'informació dels aeroports, en el cas que la reclamació es referisca als serveis de l'aeroport.

En tot cas, la presentació d'una reclamació no exclou la possibilitat d'exercir altres accions judicials o administratives.

Anar a dalt

Com anul·le o canvi un bitllet de tren (RENFE)?

Els bitllets podran ser anul·lats dins del període de validesa i fins a 5 minuts abans de l'hora d'eixida. Si el bitllet ha sigut emés per un sistema centralitzat de places (amb o sense reserva) i es vol anul·lar en un lloc on no existeix connexió a aquest sistema, el termini per a anul·lar-lo finalitzarà una hora abans de l'hora d'eixida del tren. En tots dos casos, es deduirà el 15% de l'import del bitllet anul·lat.

Quant als canvis, es poden realitzar quantes vegades ho sol·licite l'usuari, sempre que:

 •  El bitllet estiga dins del seu període de validesa.
   
 •  El canvi se sol·licite en un punt amb sistema de venda centralitzada de places.
   
 •  Es realitze com a màxim cinc minuts abans de l'hora d'eixida de l'estació que figure en el bitllet.

Els canvis seran gratuïts per a l'usuari quan no suposen un canvi de dia. Si el que desitja l'usuari és canviar el seu bitllet per a viatjar un dia diferent, li suposarà un recàrrec del 10%.

Anar a dalt

Si, viatjant en un autobús de l'EMT, patisc un mal personal Què he de fer?

Haurà de comunicar obligatòria i immediatament tal circumstància al conductor del vehicle. Si no ho fera, en la reclamació posterior que si escau realitze, haurà d'acreditar fefaentment que la lesió o mal es va produir en l'autobús. En tot cas, haurà de remetre còpia de l'assistència mèdica i del títol de transport utilitzat.

Anar a dalt

Què ocorre si l'empresa de transport amb la qual viatge no té concertat l'assegurança obligatòria de viatgers?

En aquest cas, és important saber que si es produïra algun accident i el SOV no estiguera contractat per l'empresa, es faria càrrec el Consorci de Compensació d'Assegurances, que resoldria la reclamació. Així el viatger està cobert en tot moment.

Anar a dalt

Al pujar al tren em vaig entropessar i vaig caure. A conseqüència de la caiguda em vaig fer un esquinç, em cobreix alguna cosa l'assegurança obligatòria de viatgers?

Sí. Segons la legislació vigent, l'assegurança obligatòria cobreix els accidents que es puguen produir just en el moment en el qual el viatger entra o ix del vehicle pels llocs indicats.

Anar a dalt

Voy a viatjar amb tren amb el meu fill de tres anys i per ser menor no ha de pagar bitllet. Si pateix un accident, està també cobert per l'assegurança obligatòria de viatgers?

Sí. Els usuaris menors d'edat que, segons les normes que regulen cada mitjà de transport, estiguen exempts del pagament de bitllet, estan també protegits per aquesta assegurança.

Anar a dalt

A partir de quina hora poden els taxis aplicar la tarifa nocturna?

Es considera servei en horari nocturn el que es realitza entre les deu de la nit i les sis del matí de l'endemà.

Anar a dalt

L'altre dia vaig voler pagar amb un bitllet de 50 euros al taxista i em va dir que no tenia canvi d'un bitllet tan gran. Fins a quina quantitat tenen obligació de tindre canvi?

Segons la llei, els taxistes només tenen obligació de proporcionar canvi a l'usuari fins a la quantitat de 20 euros. Si el taxista no té canvi fins a aqueixa quantitat i ha d'abandonar el vehicle per a aconseguir-lo, tindrà l'obligació de detindre el taxímetre. Si, per contra, l'import del seu trajecte suposa un canvi superior a 20 euros, serà vosté el que haurà de baixar del vehicle per a aconseguir la quantitat corresponent, per la qual cosa durant aqueix temps continuarà funcionant el taxímetre.

Anar a dalt

Poden cobrar-me algun suplement per portar el meu equipatge?

No. L'usuari té dret al transport gratuït de l'equipatge, sempre que la capacitat del maleter o, en el seu cas, de la baca ho permeta.

Anar a dalt

L'altre dia vaig agafar un taxi i em va donar la sensació que el taxímetre ja estava funcionant quan jo em vaig muntar. A partir de quin moment s'ha de baixar bandera?

El taxímetre ha d'entrar en funcionament, obligatòriament, quan el viatger entre en el taxi i indique al conductor el lloc de destinació. Si es tracta d'un servei contractat per ràdio-taxi o telèfon, el taxímetre començarà a comptar des del moment de partida del vehicle.

Anar a dalt

Puc portar una bicicleta al tren?

En grans línies, es permetrà l'accés de bicicletes quan el tren tinga places ficades al llit (lliteres o llits) i, només una bicicleta per viatger, amb un màxim de dues bicicletes per departament. Aquestes hauran d'estar prèviament embalades en bosses dissenyades a aquest efecte.

En línies regionals, només s'admetrà una bicicleta per viatger, i s'admetran sempre que l'ocupació del tren ho permeta. En cas de grups de viatgers amb més de tres bicicletes, hauran de ser autoritzats prèviament.

Anar a dalt

Puc viatjar al tren amb el meu gos?

Els gossos guia que acompanyen a persones invidents, o amb deficiència visual, podran acompanyar gratuïtament al seu titular. En cas de no ser invident, vosté pot transportar només xicotets animals domèstics, sempre que es transporten en receptacles adequats i no produïsquen molèsties a la resta dels viatgers.

Anar a dalt

Si jo tinc algun problema en un tren, puc posar una reclamació?

Sí. Davant qualsevol incompliment, el viatger pot reclamar directament a la companyia a través del full de reclamacions. L'empresa ferroviària tindrà a la disposició dels usuaris les fulles de reclamacions, en cada estació i als trens en els quals a més del conductor existisca una altra persona responsable.

La utilització de les fulles de reclamacions no exclou la possibilitat de formular la reclamació de qualsevol altra forma legalment prevista. RENFE, a més, està adherida al Sistema Arbitral de Consum.

Anar a dalt

El meu fill té dos anys, he de pagar bitllet de tren per ell?

Els xiquets menors de quatre anys que no ocupen seient viatgen gratis. Als trens de rodalia l'edat en la qual els menors poden viatjar sense bitllet i de manera gratuïta és fins als sis anys.

En qualsevol cas, és convenient informar-se abans de traure el bitllet, perquè les empreses ferroviàries solen oferir reduccions en el preu de les seues tarifes als xiquets menors de 13 anys.

Anar a dalt

Tinc dret al fet que em retornen els diners del bitllet si el tren arriba amb retard?

En cas de retard en l'arribada del tren a la seua destinació per temps superior a una hora, vosté tindrà dret a una indemnització equivalent al 50% del preu del bitllet. Si el retard supera l'hora i mitja, té dret a la devolució del 100% del preu del bitllet.

Per a trajectes realitzats en alta velocitat i llarga distància, RENFE assumeix un compromís de puntualitat pel qual àmplia les garanties oferides als usuaris en cas d'arribar amb retard al destí:

Trens Alaris, Altaria, Alvia, Euromed i TALGO 200:

 •  Retard superior a 20 minutos: devolució del 25% de l'import del bitllet.
   
 •  Retard superior a 40 minuts: devolució del 50% de l'import.
   
 •  Retard superior a 60: minuts devolució del 100%.

Anar a dalt

Deu la companyia aèria indemnitzar-me en cas de retard en el vol?

Només en el cas que el retard es dega a causes de força major, com és el mal temps, la seguretat.., la companyia queda alliberada d'indemnitzar. En aquest cas ha de provar que aquests motius són certs. En el cas d'un retard, respecte de l'hora prevista d'eixida, superior a 2 hores en vols de fins a 1500 Km., superior a 3 hores en vols intracomunitaris de més de 1500 Km. o extracomunitaris entre 1500 i 3500 Km., i superior a 4 hores en la resta de vols, els afectats poden reclamar de manera immediata:

 •  Tindre menjar i refrescos suficients durant l'espera.
   
 •  Dues trucades telefòniques, fax o correu electrònics.
   
 •  Allotjament donen hotel si cal pernoctar ( inclou el transport a l'hotel)

Quan es tracte d'un retard, superior a 5, correspondrà la devolució del preu del bitllet corresponent a la part o parts del viatge no efectuades si el vol no té raó de ser en relació amb el pla inicial de viatge del passatger i, en el seu cas, vol de tornada al punt de partida el més ràpid possible si el retard és de més de cinc hores.

Anar a dalt


Transportes: autobuses, ferrocarril, avión (250.30)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías