Actualitat Notícies

Panells solars en comunitats de veïns
Panells solars en comunitats de veïns

L'autoconsum elèctric no és una cosa exclusiva dels habitatges unifamiliars. Les comunitats de propietaris també poden posar panells solars i produir la seua pròpia energia elèctrica. Recentment han canviat les majories necessàries en les juntes de propietaris per a facilitar-ho. T'expliquem què és, quant costa i com es gestiona l'autoconsum col·lectiu.

Creus que els panells solars i l'autoconsum elèctric sol són per als qui viuen en cases unifamiliars? OCU et descobreix que no és així: les instal·lacions per a autoconsum es poden posar en edificis de pisos i hi ha una nova normativa perquè siga més senzill posar-se d'acord en les comunitats de veïns

En instal·lar panells fotovoltaics, tots els veïns podran beneficiar-se de l'estalvi amb energia fotovoltaica i disminuir la seua dependència de les companyies elèctriques i els proveïdors externs.

Què és l'autoconsum col·lectiu?

És una instal·lació d'energia renovable per a autoconsum que distribueix l'electricitat entre un grup de consumidors, segons un repartiment acordat prèviament. Per exemple, en un edifici de diversos pisos, es poden posar panells fotovoltaics per a repartir l'electricitat generada entre els veïns que han finançat la instal·lació.

Els consumidors es connecten directament a les plaques solars, sense que l'electricitat passe per la xarxa elèctrica de distribució.

Com se sol produir més electricitat al migdia, quan molts veïns estan fora de les seues cases, aquestes instal·lacions solen acollir-se al sistema de “compensació d'excedents”: aboquen a la xarxa l'energia no consumida i reben una compensació econòmica, perquè aqueixos quilowatts se'ls descompten de la seua factura mensual segons un preu acordat.

Tipus d'instal·lació per a autoconsum col·lectiu

Les comunitats de propietaris es poden plantejar diversos tipus d'instal·lació:

 • Per a cobrir el consum elèctric de l'edifici (ascensor, escala, garatge, zones comunes…). En aquest cas, la propietat de la instal·lació correspon a la comunitat de propietaris.
 • Per als habitatges: l'energia cobreix la despesa que realitzen els veïns en les seues llars. La instal·lació serà propietat dels veïns que participen d'ella.
 • Per als habitatges i zones comunes: té suficient capacitat per a cobrir les necessitats de l'edifici i distribuir energia a les llars. La instal·lació d'autoconsum també serà comunitària.

Aquest tipus d'instal·lacions necessiten un comptador que controla quanta energia es genera i a qui es reparteix.

Han d'estar d'acord tots els veïns?

Fa uns mesos es va actualitzar la Llei de Propietat Horitzontal per a facilitar la instal·lació de sistemes d'autoconsum en els edificis de diversos habitatges. Les majories que es requereixen són diferents si la instal·lació és per a ús comú o si l'aprofitament serà privatiu de cada veí.

Per a instal·lacions d'ús comú. Si la instal·lació cobrirà les necessitats de l'edifici, es requereix:

 • El vot favorable de la majoria simple dels propietaris, que representen també la majoria simple de les quotes de participació, sempre que el cost de la instal·lació repercutit anualment no supere la quantia de 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes. El cost es calcula una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques i aplicada el finançament si n'hi ha.
 • Per a calcular aqueixa majoria, es compten com a vots a favor els dels propietaris absents que, després d'haver rebut la convocatòria, no han anat a la junta, però han sigut informats després de la decisió i no s'han oposat en un termini de 30 dies.
 • Els propietaris que voten en contra no poden participar posteriorment de la instal·lació, per la qual cosa hauran de continuar pagant la seua despesa comuna d'electricitat.
 • El cost d'aquestes obres i dels préstecs o el finançament per a fer-les es consideren despeses generals i es distribueixen segons les regles habituals.

Per a instal·lacions d'ús privatiu. Si el sistema té un aprofitament privatiu (és el cas si l'energia es destina als habitatges i no participen tots els veïns), la majoria no és tan estricta, perquè només fa falta:

 • El vot favorable d'un terç dels integrants de la comunitat que representen, al seu torn, un terç de les quotes de participació. En aquest cas, als propietaris que voten en contra no se'ls pot carregar cap cost de la instal·lació, l'adaptació de les infraestructures comunes o el manteniment del sistema.
 • Les despeses de conservació i manteniment de la nova infraestructura tindran la consideració d'element comú. Qualsevol aspecte de la instal·lació d'autoconsum que no estiga regulat explícitament ha de comptar amb aprovació de la junta de propietaris.

Quant costa posar panells solars en un edifici de pisos?

Cada instal·lació és diferent i el cost poden variar molt, la qual cosa fa oscil·lar també el termini d'amortització. A més, cal comprovar les possibles subvencions i si hi ha alguna rebaixa de l'IBI en el municipi per als edificis que els instal·len.

És important demanar sempre almenys 3 pressupostos a empreses especialitzades i que facen un estudi de la coberta. L'estudi ha d'indicar quina quantitat d'energia es produirà (potencial energètic), el pressupost del projecte, quanta d'aqueixa energia es podrà aprofitar per a l'autoconsum i quanta s'abocarà a la xarxa i quin és el retorn econòmic esperat.

El primer, determinar la potència de la instal·lació

També cal estudiar les corbes de consum diàries, perquè no és el mateix consumir la major part d'electricitat a partir de les huit de la vesprada, que gastar-la al matí, quan el sistema està produint. Els veïns interessats haurien de monitorar el seu consum durant algun temps. Per al càlcul del consum total, tots els participants han d'aportar la dada del seu consum anual, a més del consum elèctric de la pròpia comunitat.

Una de les 'regles d'or' de l'autoconsum fotovoltaic és que tota l'electricitat produïda pel sistema ha de ser consumida pels seus usuaris. No interessa que la producció siga superior al consum, ja que l'energia que vertemos a la xarxa es descompta de l'energia que comprem, i aqueix és el màxim que ens compensaran. L'energia sobrant només es paga si la instal·lació es registra com a “productora” d'electricitat, alguna cosa que no resulta rendible perquè implica costos. L'ideal seria produir exactament el mateix que consumisca la instal·lació, però sempre és millor quedar-se curts en potència al fet que els panells estiguen sobredimensionats.

OCU aconsella que la potència instal·lada no sobrepasse el 60% del consum previst.

Autoconsum en la comunitat = un estalvi real

Perquè et faces una idea, aquests serien els costos, la potència recomanada i els terminis d'amortització amb els preus actuals per a un edifici situat a Madrid amb una comunitat de propietaris de 20 veïns que decideix realitzar una instal·lació fotovoltaica:

Instal·lació per al consum de les zones comunes

 • Factura pel consum anual sense fotovoltaica: 31.200 euros
 • Potència de la instal·lació: 10 *kWp de potència (aproximadament 22 panells fotovoltaics)
 • Cost de la instal·lació: 16.500 euros
 • Estalvi anual estimat: 5.500 euros, més d'un 17%
 • Termini d'amortització de la inversió: 3 anys

Instal·lació per al consum individual dels veïns

 • Factura del consum mensual sense fotovoltaica (per veí): 60 euros/mes
 • Potència de la instal·lació: 1 *kWp per veí
 • Cost de la instal·lació per a cada veí: 1.800 euros
 • Estalvi mensual estimat: 50 € al mes
 • Termini d'amortització: 3 anys

Instal·lació conjunta, autoconsum comunitari i individual

 • Potència de la instal·lació: 30 *kWp, 66 emplafones
 • Cost de la instal·lació: 47.000 euros
 • Estalvi estimat: 17.000 euros a l'any
 • Termini d'amortització: 3 anys
 • Com veus, la inversió s'amortitza en tres anys, aproximadament.

Com es distribueixen els costos i l'energia?

Cal repartir com es pagarà la instal·lació i com es distribuirà l'energia que produïsca. En l'acta de la junta de la comunitat de propietaris ha de quedar registrat tant l'acord de participació econòmica com el repartiment de l'energia entre els participants.

Repartiment dels costos d'instal·lació

La inversió per a la instal·lació i les despeses de manteniment es poden vincular amb el repartiment d'energia generada o seguir altres criteris, per exemple, el de les quotes de participació en la comunitat de veïns o qualsevol fixat per acord de tots els participants. L'opció més senzilla és que cada consumidor aporte una part del cost que siga proporcional a la quota de repartiment energètic.
Si algun veí no disposa de l'import inicial, pot ser la comunitat de propietaris o fins i tot un altre veí qui avanç els diners.

Repartiment de l'energia produïda

Es pot triar el criteri de repartiment: segons la potència contractada per cada veí en el seu domicili, segons la participació en els costos de la instal·lació o en funció de la quota en la comunitat de propietaris.
Siga com siga, el repartiment han de signar-lo tots els participants. Els coeficients poden ser iguals per a totes les hores o diferents per a cada hora de l'any (fins a 8.700 coeficients diferents per a cada consumidor) en funció dels hàbits. L'única restricció és que sumen 1 per a totes les hores.

La compensació d'excedents

Si la instal·lació funcionarà amb compensació d'excedents, cal notificar-ho a la comercialitzadora d'electricitat, pactar les condicions de compensació i realitzar l'alta en el registre d'autoconsum.

Tots els veïns han d'estar en la mateixa comercialitzadora?

No, no és necessari, perquè és la companyia distribuïdora la que llig el comptador col·lectiu i sap quanta energia s'està generant en total. Després aplicarà el criteri de repartiment que se li haja comunicat i passarà la informació a les comercialitzadores de cada consumidor perquè puguen facturar cada subministrament individual.

Com es factura?

En la facturació, poden succeir tres coses:

Que tota l'energia que has usat vinga de la teua pròpia instal·lació i no consumisques res de la xarxa general: en aqueix cas, l'import del teu consum seria 0, però continuaries pagant costos fixos del teu contracte amb la comercialitzadora si el mantens.

 • Que consumisques més de la quota que tens atribuïda: hauràs de prendre l'energia que et falta de la xarxa de la companyia elèctrica i te la facturaran descomptant la que hages abocat en altres moments del dia. Quanta més energia autoproduïda consumisques, major serà l'aprofitament de la instal·lació perquè cada kWh autogenerat té un valor fins a tres vegades superior que si és compensat com a excedent. És a dir, ens poden arribar a cobrar tres vegades més per l'electricitat que comprem a la companyia del que aquesta ens paga per la que li venem.
 • Que hages consumit menys del que produeixes i aboques més energia a la xarxa de la qual gastes. Si el teu consum total és més baix que la teua producció d'electricitat, et podria quedar una resta d'energia sense compensar, perquè no hi hauria suficient consum per a descomptar-la.

Em puc unir després o donar-me de baixa?

Sí, els participants en l'autoconsum poden incorporar-se quan la instal·lació ja està en marxa o bé donar-se de baixa. Caldrà tornar a calcular el repartiment de l'energia i tots els participants han de tornar a signar l'acord de repartiment. El canvi de coeficients cal comunicar-lo a la distribuïdora que fa la lectura del comptador amb una certa antelació i mantindre'ls durant un mínim de 4 mesos.

OCU t'ajuda a instal·lar sistemes fotovoltaics

En OCU t'oferim dues eines en línia per a ajudar a la selecció del sistema fotovoltaic:

En el simulador de sistemes fotovoltaics pots trobar les millors solucions de panells fotovoltaics + inversor: has d'indicar l'espai disponible, quanta energia consumeixes, el percentatge d'aqueix consum que vols cobrir amb l'aportació solar i on se situa la teua instal·lació. Amb aqueixes dades, obtindràs informació de 20 sistemes, així com l'estalvi esperat.

Consulta la notícia original ACI

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías