Preguntes freqüents >> Informació i etiquetatge

Si un producte està perfectament etiquetat però la seua publicitat indueix a error en la composició, es pot reclamar?

Sí, ja que està totalment prohibida qualsevol indicació, informació o publicitat que induïsca o puga induir a error.

Quina informació ha de contindre l'etiqueta del calçat?

L'etiqueta ha de contindre dades sobre els materials utilitzats en els components principals del calçat. La informació es referirà a les tres parts del calçat, és a dir: empenya, folre i plantilla i sola.

La composició del calçat haurà d'indicar-se mitjançant pictogrames o indicacions textuals que designen materials específics. Les indicacions textuals es faran com a mínim en castellà.

No obstant això, la normativa obliga al fet que l'etiqueta continga la informació sobre el material que siga majoritari, almenys, en el 80 per cent, mesurat en superfície de l'empenya, del folre i la plantilla del calçat, i en el 80 per cent, almenys, del volum de la sola. Si cap material representa com a mínim el 80 per cent, es facilitarà la informació sobre els dos materials principals que componguen el calçat.

En quina part del calçat ha de veure's l'etiqueta?

L'etiqueta haurà de portar-la, almenys, un de cada parell de sabates. Podrà dur-se a terme mitjançant impressió, pegat, estampat o mitjançant un suport lligat.

L'etiqueta haurà de ser visible, trobar-se bé subjecta i ser accessible. No podrà induir a error al consumidor.

Qui és el responsable que la informació de l'etiqueta del calçat s'ajuste a la realitat?

El fabricant o el seu representant legal respondran tant de facilitar l'etiqueta com de l'exactitud de la informació continguda en ella. Quan ni el fabricant ni el seu representant legal estiguen establits a Espanya, aquesta obligació recaurà en el responsable de la seua primera posada en el mercat espanyol.

Així mateix, el detallista serà responsable de la presència de l'etiquetatge sobre el calçat que venga i que es corresponga amb la realitat del producte oferit.

Poden vendre'm unes sabates sense etiqueta?

No. El Reial decret 1718/1995, de 27 d'octubre, pel qual es regula l'etiquetatge dels materials utilitzats en els components principals del calçat, obliga tant als fabricants com als venedors, a etiquetar el calçat, de tal forma que el consumidor final sàpia de quins materials està fet.

Em vaig comprar unes sandàlies i no portaven etiqueta, haurien de portar-la?

El Reial decret 1718/1995, de 27 d'octubre, pel qual es regula l'etiquetatge dels materials utilitzats en els components principals del calçat, defineix "calçat" com tot producte amb sola destinat a protegir o cobrir els peus, incloses les parts comercialitzades per separat. Per tant, les sandàlies estan compreses en aquesta normativa i han de portar etiqueta que continga els materials utilitzats en la seua fabricació.

On puc veure la correspondència dels símbols del calçat o l'explicació de la seua composició?

Segons la normativa, en els punts de venda al consumidor haurà d'exposar-se en un lloc destacat pròxim als articles de calçat, un cartell que explique el significat dels pictogrames. El cartell ha de ser fàcilment visible i clarament llegible pel consumidor, igual que la grandària dels caràcters i símbols o pictogrames, els quals han de ser prou grans per a facilitar la compressió de la informació.

M'he comprat una bossa. Com puc saber si és de pell i de quina mena d'animal procedeix?

En els articles de pell, és obligatori indicar l'origen animal de la pell o el cuir (boví, oví, porcí...), per tant, ho podem saber llegint l'etiqueta.

He comprat un clauer de pell, però no portava etiqueta, és legal?

Si no pot portar etiqueta perquè és molt xicotet, vosté pot veure les característiques del producte en la factura, que li ha de mostrar l'establiment, si vosté l'exigeix.

He comprat un article de bricolatge i en l'etiquetatge només apareix el número de referència i la llegenda "Made in la Xina", sense més informació. És això correcte?

No. Perquè l'etiquetatge siga correcte ha de tindre la informació següent: nom del producte, direcció o raó social del fabricador, instruccions d'ús, advertiments de perillositat, potència màxima, tensió d'alimentació i consum energètic.

He comprat unes ulleres per a esquiar i he observat que en l'etiquetatge no apareix el marcatge CE. Ha de portar-ho?

Sí. Aquest tipus d'article ha de portar sempre el marcatge CE. A més, les ulleres han d'estar fabricades de manera que, durant les condicions normals d'ús, limiten la visió el menys possible i estiguen protegides contra l'empañamiento.

És obligatori que una peça de vestir indique com cal llavar-la?

No. L'etiquetatge de conservació, que ens informa sobre com llavar, planxar i assecar una peça, no és obligatori. Si el fabricant decideix incorporar-lo, ha de ser correcte i no induir a confusió al consumidor.

Qui és el responsable que la informació de l'etiqueta del producte tèxtil s'ajuste a la realitat?

El fabricant o el seu representant legal responen tant de facilitar l'etiqueta al consumidor com que la informació continguda en ella siga exacta.

He comprat una camisa i l'etiqueta que indica la composició està simplement subjecta a través d'un fil al trau. És això correcte?

No. En peces de confecció i punt, aqueixa etiqueta ha de ser de naturalesa tèxtil i anar cosida a la pròpia peça. En el cas dels calcetins, mitjanes o leotards, l'etiqueta de composició pot anar pegada al producte.

A fi d'evitar dolents entesos, quina informació ha d'estar clarament exposada a la disposició dels usuaris dels aparcaments?

Els preus, els horaris i les normes d'ús i funcionament de l'aparcament, establits lliurement pels titulars de l'aparcament. Aquesta informació ha d'arribar a l'usuari de manera fàcilment perceptible abans de contractar el servei.

Tenen els restaurants obligació d'exposar els preus en l'exterior de l'establiment?

Encara que en els serveis de restauració regeix la llibertat de preus, és obligatori, per llei, donar-los la màxima publicitat. Així, els restaurants tenen l'obligació d'exhibir la llista de preus tant a l'interior com en l'exterior del local, i en un lloc visible.

He portat un vestit a la tintoreria i, en arribar a casa, m'he adonat que en el resguard no han indicat el preu de la neteja. En l'establiment no he vist un llistat de preus. Com o on puc comprovar si em cobren l'estipulat?

Les tintoreries estan obligades a exhibir al públic els preus dels diferents serveis. Si no figuren, es poden demanar a l'empleat, que està obligat a mostrar-los.

Quines són les dades que ha de tindre l'etiqueta d'un producte alimentós?

 • Denominació del producte.
 • Llista d'ingredients.
 • Quantitat neta.
 • Data de caducitat.
 • Condicions especials de conservació i d'utilització.
 • Identificació de l'empresa.
 • Identificació del lot de fabricació.

Vaig comprar en una gran superfície un aliment suposadament ecològic però que no tenia registre sanitari ni l'autorització del Comité d'agricultura ecològica corresponent. Què puc fer?.

El control en aquesta mena d'aliments és molt més estricte que en els aliments que no porten l'esment d'ecològics. L'omissió del número de registre sanitari suposa una infracció en tres vies:

Administrativa, la reclamació s'iniciaria sol·licitant un full de reclamacions en l'establiment i tramitant-la en l'OMIC. També ho pot denunciar davant del Comité d'Agricultura ecològica.

Civil, pot presentar una demanda de responsabilitat contra el fabricant.

Penal, s'iniciaria a través de querella per delicte contra la salut pública contra el fabricadora

Estic pensant en comprar una llavadora però m'agradaria comprar una amb la qual poguera estalviar energia. Com ho puc fer?

Hi ha una etiqueta energètica que figura en els electrodomèstics i que informa sobre el consum d'energia. Recomanem l'adquisició d'electrodomèstics amb índex d'eficiència energètica elevat, encara que el seu preu puga ser superior. Compensarà l'estalvi energètic al llarg de la vida útil de l'aparell.

És necessari que tots els productes porten l'etiqueta de la CE?.

NO. Aquestes sigles indiquen que els productes han sigut fabricats seguint les directrius comunitàries de seguretat i atribueixen la responsabilitat d'aquest procés de fabricació al fabricador, al seu representant a la UE o al responsable de la seua comercialització. Per tant, només han de portar aquesta marca els productes pels quals s'han dictat les normes de seguretat concretes que els afecten, com a màquines, aparells electrodomèstics, aliments, etc

És obligatori que s'exhibisca en els aparadors dels comerços els preus dels productes exposats?

En tots els establiments, el preu de venda de cada producte ha d'estar visible al públic, sense necessitat que el consumidor haja de sol·licitar la informació. Els preus han de figurar en les etiquetes dels productes i en els aparadors.
ATENCIÓ: Alguns comerços, per raons de seguretat, estan exempts de l'obligació d'indicar els preus. És el cas de les joieries o pelleteries.

Quin preu he de pagar si el que marca el producte és diferent del que em cobren en caixa?

El comprador podrà exigir el més favorable a la seua butxaca.

Vaig comprar un ventilador que em van dir que era molt fàcil d'instal·lar, però les instruccions no contenien clarament tots els passos, puc reclamar?

Efectivament la Llei preveu la possibilitat d'exigir responsabilitats en els casos on les instruccions de muntatge no siguen clares o no es facen advertiments expressos dels riscos, per tant entenem que el seu cas està perfectament recollit en la norma.


Información y etiquetado (250.9)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías