Preguntes freqüents >> Cursos d'ensenyança

El contracte ha de ser d'un any natural o pot ser per curs escolar? S'entén prorrogat automàticament o ha de signar-se un cada mes de setembre?

El contracte ha de signar-se cada any, encara que pot ser també per curs escolar.
 

Si m'apunte a un curs d'ensenyament no reglat, m'han d'entregar factura en el moment del pagament?

Sí, els centres estan obligats a entregar factura, rebut o justificant de cada pagament i en ells han de figurar les següents dades:

 • Identitat dels contractants.
 • Denominació del curs.
 • Import total del curs, desglossant la quantitat corresponent a l'IVA.
 • Lloc i data d'emissió.

Després de signar un contracte per a realitzar un curs a distància i haver-lo començat, m'he adonat que em serà impossible pagar-ho. Així li ho he comunicat a l'empresa i els he sol·licitat la rescissió del contracte, però es nega a cancel·lar-me'l. Què puc fer?

Vosté no té dret a trencar aqueix contracte. El document signat és un acord privat entre el consumidor i l'empresa, amb una sèrie de drets i obligacions per als signants. Un contracte no pot rescindir-se unilateralment excepte en els casos que vinguen especificats en ell. L'empresa pot emprendre accions legals per a defensar el que considere els seus interessos econòmics en cas que el consumidor es negue a pagar el contractat.

Vaig contractar un curs a distància amb una empresa per les bones condicions que oferia en la seua publicitat. Una vegada signat em vaig adonar que les condicions s'havien modificat sense causa justificable. L'empresa diu que la publicitat no era vinculant i que es remet al signat.

Les normes de protecció dels drets dels consumidors estableixen clarament que es pot exigir el compliment de la publicitat. El seu contingut, les prestacions pròpies de cada producte o servei i les condicions i garanties oferides seran exigibles encara que no figuren expressament en el contracte signat o en el document o comprovant rebut.

Un comercial va vindre a la meua casa i em va convéncer per a realitzar un curs d'anglés a distància. No obstant això, quan m'ha arribat el material m'he penedit de la decisió que vaig prendre. Puc posar fi al contracte?

Sí. Vosté té dret a retornar el material en un termini de set dies des del moment en què el reba en el seu domicili, sense necessitat d'al·legar cap motiu i abonant únicament les despeses de devolució. És imprescindible que, abans que finalitze aqueix termini, li comunique al venedor la seua decisió per algun mitjà que deixe constància fefaent, com a burofax, telegrama, etc.

He finalitzat un curs d'internet en una acadèmia. Puc sol·licitar un diploma que l'acredite?

Sí. Una vegada finalitzat el curs, vosté té dret a sol·licitar que li entreguen un diploma o certificat, en el qual ha d'aparéixer la següent informació:

 • El nom i el domicili de l'acadèmia.
 • Les dades del curs (nom i contingut, hores lectives i hores de pràctiques).
 • La llegenda "Ensenyament no reglat i sense caràcter oficial".
 • El nom de l'alumne.
 • La data i el lloc d'expedició.
 • El segell del centre.
 • La signatura del seu director.

 

Em pot obligar una acadèmia a signar un contracte de finançament per a realitzar un curs de dibuix?

No. Vosté té l'opció de triar si desitja finançar o no el pagament. Si decideix fer-ho, té dret a signar el préstec amb l'entitat financera que desitge. Demane sempre informació clara i completa sobre el préstec - terminis, tipus d'interés, comissions, etc.- i llija-la amb atenció abans de signar el contracte.

Si, per contra, decideix optar pel finançament oferit pel centre, és convenient sol·licitar que el crèdit quede expressament vinculat per escrit al contracte d'ensenyament.

En cas de tindre un problema amb una acadèmia, com puc reclamar?

Si té algun problema, sol·licite el full de reclamacions. Aquests establiments tenen obligació de tindre-la a la disposició de l'usuari que la sol·licite. També pot dirigir-se a les oficines de consum on el podran informar de si l'empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum i, si és així, sol·licitar un arbitratge.

S'ha presentat un venedor a la meua casa sense jo haver-lo anomenat i he signat un contracte consistent en un curs d'educació a distància, en uns dies em manaran el material per al curs. Després d'haver signat el contracte he pensat que aquest curs no m'interessa què puc fer?

Es pot revocar el contracte en un termini de 7 dies des que ens arriba el material. És aconsellable revocar el contracte per escrit, de manera que quede constància. L'idoni és fer-ho per mitjà d'un burofax, el qual s'envia a través de Correus.

 

Amunt


Cursos de enseñanza (250.5)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías