Preguntes freqüents >> Senyals i entregues a compte

 

Decidí cancel·lar la compra d'un moble que havia encarregat, perquè va passar el termini de lliurament del qual em van parlar i no me l'havien entregat. L'empresa es nega a retornar-me el senyal que vaig entregar pel moble. És legal aquesta mesura? Es pot exigir la devolució dels diners pagats?

L'article 10 de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista només estableix un termini de 7 dies per a desistir de la compra. Si la cancel·lació que vosté ha realitzat està dins d'aqueix termini, el venedor ha de procedir a la devolució de les quantitats entregades.

Anar a dalt

És legal que l'empresa de mudances em demane el cobrament del servei per endavant?

No. Encara que la majoria de les empreses sol exigir el pagament a compte, segons la llei, vosté no està obligat a pagar fins que el servei s'haja completat. Intente arribar a un acord, com el pagament d'un senyal, i exigisca que això aparega en el contracte.

Anar a dalt

He portat una peça a una tintoreria que té com a norma cobrar per endavant. És això correcte?

Sol si vosté està d'acord. Una tintoreria només podrà cobrar per endavant quan existisca conformitat expressa per part del client. Si es dona aquest cas, el servei adquirirà caràcter d'urgència i haurà de realitzar-se en el termini màxim de tres dies a partir de la data de recepció de la peça, elevant-se aquest termini a sis dies en els serveis de tenyit.

Anar a dalt

He signat un contracte de compra d'habitatge en construcció, el promotor en signar aquest contracte no m'ha aportat el document que garanteix la devolució de les quantitats entregades a compte. Què puc fer?

En primer lloc es recomana enviar un burofax o telegrama, sol·licitant que li ho remeta en un termini determinat. Si en aquest termini vosté no el rep el següent que ha de fer és presentar Reclamació aportant fotocòpia de la següent documentació:

 •  Publicitat de l'habitatge; atés que el promotor està obligat a indicar en ella, si es dona la circumstància de requerir quantitats anticipades abans de l'inici de les obres o durant el període de construcció tal circumstància i fins i tot ha de fer esment de l'Entitat garant, així com l'entitat Bancària o Caixa d'Estalvi en la qual el comprador ha d'ingressar les quantitats anticipades.
   
 • Contracte de compra de l'Habitatge.
   
 • Burofax o telegrama que haja enviat al promotor i resposta si l'ha obtinguda

Anar a dalt

Quin és l'import màxim que l'Agència ens pot demanar de depòsit sobre el total de l'import del viatge?

L'import màxim és del 40%, excepte el supòsit que el proveïdor demane el pagament anticipat a l'agència de viatges. En tot cas han d'entregar un rebut on consten les quanties rebudes i els conceptes. En el moment de pagar el preu total, ens han de restar aquesta quantitat avançada.

Anar a dalt


Señales y entrega a cuenta (250.20)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías