Preguntes freqüents >> Servici de mudança

 

Per a elaborar un pressupost per a una mudança, quins criteris té en consideració l'empresa de mudances?

Es valoren, entre altres, les dades següents:

 • Els metres quadrats de l'habitatge.
 •  La quantitat i la grandària dels objectes que cal traslladar.
 •  El tipus d'objectes.
 •  El nombre d'operaris necessaris.
 •  La facilitat del desmuntatge dels mobles.
 •  L'embalatge dels objectes: si ho fa el consumidor serà més barat.
 •  L'existència d'ascensor.
 •  La facilitat d'accés a l'immoble.

Anar a dalt

Tinc dret a rebre un contracte que incloga totes les condicions de la mudança?

Sí, i aqueix contracte ha d'incloure, almenys, les dades següents:

 •  Nom i cognoms o denominació social, domicili, identificació fiscal i número de telèfon de l'empresa de mudança.
 •  Nom, cognoms i domicili del client.
 •  Drets i obligacions de les parts.
 •  Descripció del servei sol·licitat.
 •  Data i lloc de càrrega i descàrrega dels objectes.
 •  Fixació de la quantia de la responsabilitat assumida per l'empresa. Segur contra danys i pèrdua d'estris.
 •  Preu total amb desglossament de descomptes o increments per serveis especials (per exemple, embalatges especials, munta mobles, penjar llums, etc.), impostos i modalitat de pagament.
 •  Forma per la qual el consumidor pot posar fi al contracte i quantia de la indemnització.
 •  Procediment de resolució de litigis.
 •  Signatura de les parts.

Anar a dalt


Quiero contractar un servei de mudances, quins requisits he de comprovar per a estar segur que es tracta d'una empresa legal i que presta un bon servei?

Comprove que l'empresa de mudances està inscrita en el registre d'empreses de mudances de la Direcció General de Transports de la Comunitat de Madrid i sol·licite informació sobre si l'empresa està en possessió de l'autorització especial per a la realització del servei de mudances, atorgada per l'Ajuntament de Madrid. Aquest registre és públic, la qual cosa li permetrà informar-se, abans de prendre la seua decisió de contractar amb l'una o l'altra empresa, sobre quines empreses de mudances han acreditat davant l'administració els requisits que s'exigeixen. Les empreses que estan inscrites en el registre d'empreses de mudances de la Comunitat de Madrid podran utilitzar un logotip creat per a això i com a símbol de qualitat per l'Administració, que els permetrà distingir-se en el mercat, oferint confiança als seus potencials clients.

Anar a dalt

Solicité els serveis de mudança amb data i hora per escrit, però els operaris van vindre l'endemà. Es pot exigir a l'empresa que retorne els diners?

Sí. En el cas que les seues pertinences no es recullen o entreguen en les dates promeses, vosté podrà exigir el reembossament dels diners.

Anar a dalt

L'empresa amb la qual contractaré la mudança insisteix a donar-me el pressupost per telèfon. He d'acceptar-ho?

No. En realitat, per a realitzar un pressupost, s'han de tindre en compte una sèrie de premisses com visitar el domicili, veure els accessos que té per al desallotjament dels objectes voluminosos, valorar quina és la manera de transport més adequat per a aqueixos estris, etc. A més, ha de quedar escrit, per a poder reclamar si posteriorment l'empresa modifica el preu en el transcurs de la mudança.

Anar a dalt

És legal que l'empresa de mudances em demane el cobrament del servei per endavant?

No. Encara que la majoria de les empreses sol exigir el pagament a compte, segons la llei, vosté no està obligat a pagar fins que el servei s'haja completat. Intente arribar a un acord, com el pagament d'un senyal, i exigisca que això aparega en el contracte.

Anar a dalt

Tengo una sèrie d'objectes de valor que he de transportar. Puc fiar-me de l'empresa que realitza el transport?

Algunes companyies compten amb caixes fortes i cambres cuirassades per a obres d'art, objectes de valor… Si disposa de mobles o escultures valuoses, fotografie'ls abans de realitzar la mudança. D'aquesta manera, si pateixen algun desperfecte, tindrà més proves a l'hora de reclamar. De tota manera, és aconsellable que vosté mateix es responsabilitze personalment del transport d'uns certs objectes com a joies, pòlisses d'assegurances i altres documents de valor.

Anar a dalt

Contraté una mudança i, en acabar, vaig demanar factura, però es van negar a donar-me-la. Tenen obligació d'entregar-me-la?

Sí. Els prestadors d'aquests serveis estan obligats a entregar factura o justificant acreditatiu del servei prestat.

Anar a dalt

En cas de tindre un problema amb una empresa de mudances, com puc reclamar?

Si té algun problema, sol·licite el full de reclamacions. Aquests establiments tenen obligació de tindre-la a la disposició de l'usuari que la sol·licite. També pot dirigir-se a les oficines de consum, on el podran informar de si l'empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum i, si és així, sol·licitar un arbitratge, o a la Junta Arbitral de Transport.

Anar a dalt


Servicios de mudanza (250.21)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías