Preguntes freqüents >> Servicis de grua i assistència en carretera

Vaig contractar un servei de grua i una volta finalitzat vaig demanar factura, però es van negar a donar-me-la. Tenen la obligació de fer-ho?

Els prestadors d’eixos serveis estàn obligats a expedir i entregar factura o justificant acreditatiu del servei prestat:

 • Nom o raó social, domicili i nombre o codi d’identificació fiscal del prestador del servei.
 • Nombre d’ordre de la factura o justificant acreditatiu.
 • Nom i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matricula del vehícle objecte del transport.
 • Import total a pagar, amb descripció de les operacions realitzades assenyalant l’import i recàrregs aplicats.
 • Signa i /o segell del prestador del servei.
 • Data i signament del consumidor.

Amunt

El meu cotxe va patir una avaria en plena carretera i vaig cridar a una grua a través del segur. M’han d’entregar algun document per deixar constància al segur?

Quan es sol·licita el servei d’una grua amb càrrec a un segur li tenen que entregar un ordre de servei on han de constar les següents dades:

 • Nom i cognoms o raó social, el domicili i NIF del titular de l’activitat.
 • Nombre del registre industrial, matricula de la grua, nombre de l’autorització de transports i període de validesa.
 • Nom de la companyia aseguradora i domicili, i nombre de la pòliza del segur.
 • Nombre i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matricula de vehicle objecte del transport.
 • Data i hora del començament de la prestació del servei, i la prevista per a la seua finalització.
 • Descripció del servei, recàrrecs aplicats (si hi han), el nombre de kilòmetres del trajecte, punt de partida i destinació del mateix.
 • Signament i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.

Amunt

Quan es contrata el servei d’una grua, em tenen que entregar algun pressupost del servei?

Sí. El prestador del servei de grua haurà d’entregar-li un presspost, que ha de signar, i on constaràn les següents dades:

 • Nom i cognoms o raó social, el domicili i NIF del titular de l’activitat.
 • Nombre del registre industrial, matricula de la grua, nombre de l’autorització de transports i període de validesa.
 • Matricula del vehicle que va a prestar el servei.
 • Nom i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matricula del vehicle objecte de transport.
 • Data i hora del començament de la prestació del servei i la prevista per a la seua finalització.
 • Descripció del servei, recàrrecs a aplicar, al seu cas, el nombre de kilòmetres a efectuar al trajecte, punt de partida i destinació.
 • Import del total del servei desglosat.
 • Signament i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.
 • Fecha, firma y DNI o pasaporte del consumidor.

Tal pressupost ha de fer-se per duplicat, entregant-se una copia al consumidor i l’altra al prestador del servei.

Amunt

He sol·licitat el servei d’una grua amb càrrec a un segur. Mhan d’entregar factura del servei? M’han dit que no, però vuic confirmar-ho.

Només hauràn d’entregar factura del servei quan aquest no siga amb càrrec a un segur. El que sí han d’entregar en aquest cas és un Ordre de Servei que ha de contindre les següents dades:

 • Nom i cognoms o raó social, el domicili i NIF del titular de l’activitat.
 • Nombre del registre industrial, matricula de la grua, nombre de l’autorització de transports i període de validesa.
 • Nom de la companyia asseguraora i domicili, i nombre de pòliza del segur.
 • Nom del domicili del consumidor.
 • Marca, model i matriucla del vehicle objecte del transport.
 • Data i hora de començament de la prestació del servei i la prevista per a la finalització.
 • Descripció del servei, recàrrec a aplicar, al seu cas, el nombre de kilòmetres a efectuar al trajecte, punt de partida i destinació.
 • Signament i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.

Amunt

He tocat a una grua i m’han entregat un full informatiu. Ha de signar-la el prestador del servei?

Sí, el full informatiu ha d’anar signat tant per Vosté. com pel prestador del servei, fent constar, en els dos casos, els noms i cognoms, DNI o passaport i la data a la que li han entregat el full informatiu.

Amunt

El mes pasat vaig patir una avaria i vaig tindre que avisar a una grua que em va cobrar 300 euros. Jo vaig trobar que era un preu totalment abusiu.. Què hi puc fer per a reclamar?

Abans de fer un servei, l’empresa de grua ens ha d’entregar un pressupost per escrit que pugam acceptar o no i on conste, entre altres conceptes, el preu total desglosat. Per a reclamar, tindrem que sol·licitar el full de reclamacions i presentar-la omplida davant l’oficina de consum més próxima al nostre domicili. Allí ens poden informar de si l’empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum i sol·licitar un arbitratge.

Amunt

És cert que a les autopistes només es poden accedir grues especifiques per autopistes?

No hi existeis cap exclusivitat i, per tant, qualsevol grua pot accedir i prestar servei encara que no siga concessionària de l’autopista. Per tant, l’usuari pot contactar amb la seua companyia aseguradora per a que li preste l’asistència al viatje.

Amunt

He contractat un servei de grua i el prestador del servei es nega a dur el meu vehicle al taller que jo li indique. Pot fer-ho?

En cap cas no poden condicionar l’acceptació del servei al trasllat del vehicle a un taller determinat. Tenim dreta a exigir que el vehicle siga transportat al taller que s’escollisca.

Amunt

Un servei de grua, pot cobrar-me el pressupost sol·licitat?

Pot fer-ho quan l’usuari no accepte el pressupost, en concepte de gastos d’elaboració del mateix. En tot cas, l’import no podrá ser superior a lo corresponent al nombre de kilòmetres recorreguts des d’on es trobe la grua fins el nostre vehicle.

Amunt

He contratado un servicio de grúa y al no estar conforme con la prestación del servicio pedí que me dieran las hojas de reclamación, pero se negaron diciéndome que no disponían de ellas. ¿Tienen obligación de facilitármelas?

Totes les grues estàn obligats a disposar dels fulls oficials de reclamació. En cas de no existència o negativa a donar-les podrem presentar una quqeixa o reclamació com considerem més adequat.

Amunt

Hi ha alguna llei en la que s’establisquen els preus màxims que ens puguen cobrar al contractar un servei de grua?

No hi existeix cap normativa al respecte. En aquest sector els preus son lliures i, per tant, tota la información relativa al servei l’haurem d’obtindre prèviament en un pressupost que ens estalvie sorpreses quan s’haja d’abonar la factura.

Amunt

Vaig contractar un servei de grua a les nou de la nit i quan van entregar-me la factura van cobrar-me un recàrrec per servei nocturn. Quin horari és l’establit per cobrar-me eixe recàrrec?

Es considera com a servei nocturn el que es dona entre les deu de la nit i les sis del mati del dia següent, com a período màxim. En qualsevol cas, el prestador del servei haurà d’informar a l’usuari dels recàrrecs a aplicar en cas de que el servei s’efectue en festiu, amb caràcter nocturn i fora de l’horari habitual. A més, aquestos imports no son acumulables i el prestador del servei haurà d’optar per un o altre quan hi haja una coinciència d’aquelles circumstàncies.

Amunt


Servicios de grúa y asistencia en carretera (250.24)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías