Preguntes freqüents >> Servicis de tintoreria

 

Informació a l'usuari

Totes els establiments dedicats a la neteja, tenyit i/o conservació de productes tèxtils, cuirs, pells i sintètics, estaran obligats a exhibir al públic, de manera visible, almenys en castellà:

 • Els preus màxims dels diferents serveis-tipus i dels altres serveis complementaris que oferisquen els establiments, referits a cadascuna de les peces d'ús més corrent entenent-se com a tals: abric, gavardina, jaqueta, vaig portar cavaller, vaig portar sastre, vestit llis, pantalons, falda llisa, brusa, camisa, jersei, jupetí i corbata. Els preus relatius a catifes i moquetes hauran de constar en el cartell anunciat per unitats de metre quadrat.
   
 • L'horari de prestació de serveis.
   
 • Aquest establiment indemnitzarà per pèrdua o deterioració irreparable de la peça, amb la quantitat que de mutu acord haja sigut consignada en el resguard".
   
 • Aquest establiment disposa de fulles de reclamacions a la disposició del client que la sol·licite".
   
 • Tots els establiments hauran de tindre un exemplar del Reglament regulador dels serveis de neteja, conservació i tenyit de productes tèxtils, cuirs, pells i sintètics a la disposició d'aquells clients que el sol·liciten.
   
 • Tots els establiments estaran obligats a facilitar de manera gratuïta, a instàncies del client, la "carta de recomanacions a l'usuari de serveis de neteja, conservació i tenyit de productes tèxtils, cuirs, pells i sintètics".

Documentació del servei

En el moment del lliurament de la peça per part del client, el prestador del servei haurà d'expedir en tots els casos un resguard, en el qual figuraran com a mínim, i almenys en castellà, les següents dades:

 • Nom, domicili i NIF o DNI de l'empresa.
   
 • Número d'ordre o referència per a identificar el servei requerit i data de recepció de la peça.
   
 • Nom i domicili de l'usuari.
   
 • Designació de la peça (pantalons, brusa, etc).
   
 • Servei sol·licitat (neteja, neteja en sec, planxat, etc).
   
 • Data prevista de terminació del servei.
   
 • Preu del servei sol·licitat per a cada peça i el total.
   
 • Quantes observacions es considere necessari especificar per part de l'usuari o del prestador del servei respecte al color, estat de la peça, etc. Quan existisca possibilitat de deterioració de les peces sotmeses al tractament sol·licitat, s'expressarà clarament aquesta circumstància amb declinació en el seu cas, de responsabilitats per part del prestador del servei.

L'usuari i el prestador del servei podran pactar de mutu acord, a l'efecte d'indemnització, una valoració prèvia de la peça, que seria d'obligatòria aplicació per a totes dues parts en cas d'extraviament o deterioració d'aquesta. Aquesta valoració haurà de constar expressament en el resguard.

Els establiments conservaran els resguards durant un termini mínim de sis mesos, a comptar des de la data de lliurament de la peça o peces a què es referisca. Tal obligació té com a objecte que puguen dur-se a terme les comprovacions que s'estimen pertinents per part dels organismes competents en matèria d'inspecció del consum.

Responsabilitats

Els prestadors dels serveis de tintoreria i neteja de productes tèxtils seran responsables dels danys i perjudicis que es produïsquen en ocasió de les prestació d'aquests. No obstant això els establiments podran eximir de responsabilitat en els supòsits de danys o deterioració, sempre que s'haurien consignat en el resguard les observacions corresponents a tals danys sent acceptades amb la seua signatura pel client.

En els supòsits de danys, deterioració o pèrdua de les peces, l'Empresa responsable haurà d'abonar en concepte d'indemnització la quantitat que haguera sigut fixada. De no haver-se fixat un preu d'indemnització per endavant, les associacions de tintoreries disposen d'unes taules d'indemnització, prèviament pactades amb les associacions de consumidors on s'estima el valor de la peça en funció de la seua antiguitat, seguint generalment els següents barems:

Peces normals:

 • Peces de menys de 6 mesos 80% del valor d'adquisició
   
 • Peces de 7 a 12 mesos 70% del valor d'adquisició
   
 • Peces de 13 a 18 mesos 50% del valor d'adquisició
   
 • Peces de 19 a 36 mesos 30% del valor d'adquisició
   
 • Peces a partir de 3 anys Sense valor indemnitzatori

Peces de gran valor, superiors a 600 €.

 • Peces de menys de 12 mesos 80% del valor d'adquisició
   
 • Peces de 13 a 24 mesos 70% del valor d'adquisició
   
 • Peces de fins a 3 anys 50% del valor d'adquisició
   
 • Peces de fins a 5 anys 30% del valor d'adquisició
   
 • Peces a partir de 5 anys Sense valor indemnitzatori

Peces d'un sol ús i les de núvia i comunió.

 • Peça de fins a 12 mesos 50% del valor d'adquisició
   
 • Peça d'1 a 2 anys 25% del valor d'adquisició
   
 • Peça de 3 a 5 anys 10% del valor d'adquisició
   
 • Peça a partir de 5 anys Sense valor indemnitzatori

L'antiguitat de la peça es determinarà segons la factura o tiquet de compra o de mutu acord entre el prestador del servei i el client.

Es considera extraviada una peça quan requerida pel client no siga retornada per l'Empresa en un termini de trenta dies a partir de la data prevista de lliurament.

Recomanacions a l'usuari

 • En entregar una peça a un establiment de neteja en sec, és convenient i li evitarà problemes que comprove amb el major deteniment possible el següent:
   
  1. Estat i valoració que, al seu judici mereix la peça (nova, seminueva, usada).
    
  2. Faltes o desperfectes en els botons, claudàtors i altres elements que poguera tindre la peça.
    
  3. Absència d'objectes estranys com a papers, bolígrafs, etc, en les butxaques.
    
 • En encarregar la realització del treball ha de sol·licitar que li entreguen el corresponent resguard o justificant, cerciorant-se que les observacions que es consignen corresponen al servei sol·licitat i a les característiques de la peça.
   
 • Verifique si el preu que figura en el justificant per l'import del servei, coincideix amb el que figura en el quadre que a aquest efecte ha d'existir en l'establiment.
   
 • Establisca de comú acord amb el responsable de l'establiment, la valoració de la peça objecte del servei, a l'efecte d'indemnització, en cas d'extraviament o deterioració.
   
 • Quan li retornen la peça una vegada acabat el servei, és convenient que comprove detenídamente si han desaparegut totes les taques o si existeix algun desperfecte que no s'haguera fet constar prèviament en el resguard.
   
 • Si estimara que la neteja ha sigut defectuosa, podrà exigir que li la realitzen de nou, sense cap càrrec.
   
 • Si la peça ha patit durant la neteja algun desperfecte, podrà exigir una indemnització en funció d'aquest, previ acord amb el responsable de l'establiment.
   
 • En cas de no arribar a un acord, podrà utilitzar les fulles de reclamacions que a aquest efecte han d'existir en l'establiment.

 


Servicios de tintorería (250.22)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías