Preguntes freqüents >> Subministrament d'aigua potable

Pedí un canvi de titularitat i la companyia subministradora d'aigua m'ha indicat que aquest canvi implica l'obligació de traure el comptador fora de l'habitatge. Pot l'empresa subministradora d'aigua obligar al consumidor al canvi del contracte?

Tot canvi de titularitat suposa un nou contracte amb el condicionat corresponent.

Anar a dalt

De qui és la responsabilitat del proveïment domiciliari d'aigua potable?

Correspon als Ajuntaments, que per a realitzar-ho pot optar entre diverses formules de gestió:

 •  De manera directa.
 •  A través d'una empresa, que pot ser de capital públic, privat o mixt.
 •  Mitjançant una mancomunitat de municipis o un consorci amb altres Administracions Públiques.

Anar a dalt

Quins conceptes em cobren quan contracte el subministrament d'aigua?

El Decret 3068/75, de 31 d'octubre, estableix que en la contractació del subministrament es poden facturar els següents conceptes:

 •  Quota de xarxa
 •  Quota d'enganxament
 •  Bestreta de consum

La quota de xarxa correspon a l'import de les obres d'adaptació i millora de la xarxa existent. Aquest concepte es facturarà com a norma general per als nous subministraments sol·licitats.

La quota d'enganxament correspon als costos derivats de l'execució de l'obra, com ara materials i mà d'obra.

La bestreta de consum és una quantitat que cobreix l'import de la facturació del subministrament d'aigua i que respon a les obligacions econòmiques contretes. Aquest import serà retornat al client a la finalització de la relació contractual, mitjançant la sol·licitud expressa del mateix i sempre que s'hagen complit les obligacions contretes per part d'aquest.

Anar a dalt

Em puc beneficiar d'algun descompte en la meua factura de l'aigua?

Tal com s'estableix en l'Ordre 412/2006, de 27 de desembre de 2006, existeixen tres tipus de bonificació per les quals els usuaris poden veure's beneficiats.

 •  Per estalvi de consum.
 •  Per família o habitatge nombrós.
 •  Per exempció social.

Anar a dalt

Com comptabilitza l'empresa el meu consum?

El consum d'aigua queda reflectit en un comptador que pot estar situat en l'habitatge o en la finca de l'usuari, per la qual cosa els tècnics de la companyia han de passar per a procedir a la seua lectura. Com en molts casos els propietaris estan absents, les companyies han optat per utilitzar la següents mesures per a procedir a les lectures, bé posant a la disposició dels usuaris unes fulles perquè siguen ells els que procedisquen a anotar els valors consumits i que posteriorment recollirà un tècnic de la companyia, bé oferint un número de telèfon que pot ser gratuït al qual poder cridar per a facilitar el consum.

En funció del sistema utilitzat, la factura indicarà en l'epígraf ‘lectura anterior i actual’:

 •  El codi ‘real’, si ha sigut un tècnic el que ha realitzat la lectura
 •  El codi ‘facilitada’, si l'ha indicada l'usuari mitjançant formulari o per telèfon o
 •  ‘Estimada’ en funció del consum habitual si la companyia no disposa de cap mesurament.

Anar a dalt

Me ha arribat una factura d'aigua molt inflada i pense que el meu comptador està desbaratat, puc demanar que me'l revisen?

Vosté pot sol·licitar una revisió del seu comptador, a través d'una reclamació a la seua entitat distribuïdora. Aquesta enviarà a un tècnic perquè realitze la verificació de l'estat del seu comptador i posteriorment vosté rebrà el resultat per escrit en el seu domicili. La revisió del funcionament serà a càrrec de l'empresa.
En cas de no estar conforme amb el resultat de l'avaluació, vosté pot dirigir-se a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid perquè aquest organisme realitze una revisió més detallada, en aquest cas la revisió la paga el consumidor.

Anar a dalt

He comprat una casa i el propietari anterior tenia ja un contracte signat de subministrament, estic obligat a fer un canvi de titularitat?

Efectivament s'està obligat a comunicar a la companyia aquest canvi, tal com indica el Decret 2922/1975, de 31 d'octubre. L'incompliment d'aquest precepte tindrà consideració d'infracció greu, podent fins i tot sancionar-se amb la facturació d'un recàrrec de fins a 2.000 metres cúbics d'aigua valorats a tarifa general.

Anar a dalt


Suministro de agua (250.25)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías